Zapisy do Żłobka

Rekru­tacja

Rekru­tację do żłobka TROSKLIWE MISIE prowadz­imy na bieżąco, w miarę wol­nych miejsc. Miejsce w placówce rez­er­wuje zawar­cie umowy (do wglądu i pobra­nia poniżej) i wpłace­nie wpisowego.

Przy przyj­mowa­niu Dziecka pod opiekę, oczeku­jemy od Państwa kom­pletu dokumentów:

UMOWA (z uwagi na zróżni­cow­anie w dofi­nan­sowa­ni­ach do pod­pisa­nia w placówce)
Deklaracja rodz­ica Gosty
UPOWAŻNIE­NIE DO ODBIORU DZIECKA Gostyń
Karta infor­ma­cyjna o Dziecku Gostyń
WYPRAWKA i ubez­piecze­nie
Oświad­cze­nie UG