REKRUTACJA Dokumenty

.

Składanie doku­men­tów rekru­ta­cyjnych do pro­jektu pn.:
Utworze­nie nowych miejsc żłobkowych w Jankow­icach
w ramach konkursu RPSL.08.01.03-IZ.0124-​338/​19 współ­fi­nan­sowanego ze środków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, real­i­zowanego przez DAMART Marcin Damasiewicz, jako pod­miot prowadzący Niepub­liczny Żłobek TROSKLIWE MISIE w Jankowicach

od 01 lipca do 31 sierp­nia 2020r. lub do wycz­er­pa­nia puli 200% miejsc dostęp­nych w pro­jek­cie.

Doku­menty należy dostar­czyć oso­biś­cie do biura pro­jektu Żłobek TROSKLIWE MISIE, ul. Żubrów 86, 43215 Jankowice

godziny pracy biura 9.0014.00

Dodatkowe infor­ma­cje: 795 805 100

Do pro­cesu rekru­tacji wyma­gane są wszys­tkie załączniki regulaminu.

REG­U­LAMIN REKRU­TACJI DO PRO­JEKTU Utworze­nie nowych miejsc żłobkowych w Jankowice