KONSULTACJE SPOŁECZNE

Przed­szkole Troskliwe Misie zaprasza do udzi­ału w kon­sul­tac­jach społecznych przed­sięwz­ię­cia mającego na celu utworze­nie dodatkowych miejsc przed­szkol­nych w placówce oraz propozy­cji od mieszkańców gminy oraz ogól­nych uwag do sys­temu edukacji w regionie ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem dzieci niepełnosprawnych.

Formy kon­sul­tacji :
Swoje uwagi można przed­staw­iać odwiedza­jąc punkt kon­sul­ta­cyjny mieszczący się w biurze placówki.

Czas trwa­nia:
Kon­sul­tacje społeczne „Akademia Przed­szko­laka Małe Kroczki” trwają w dni­ach 1 wrześ­nia – 14 listopada 2016 r. w biurze Przed­szkola w godz. 14:0017.30.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z raportem z kon­sul­tacji społecznych.

21 Raport z kon­sul­tacji społecznych