REKRUTACJA Dokumenty

Na doku­menty rekru­ta­cyjne czekamy do 15 grud­nia.
Można przesłać skany mailem na adres troskliwemisiegostyn@poczta.fm lub dostar­czyć oso­biś­cie do biura pro­jektu.
Do pro­cesy rekru­tacji wyma­gane są:
1. For­mu­larz uczest­nika pro­jektu (uczest­nikiem jest rodzic)
2. Oświad­cze­nie o kwalifikowalności.

Zał 3 Reg­u­lamin rekrutacji

Zał 1 Dane uczest­ników projektów