Nr rachunku PROJEKT

.

Numer rachunku bankowego dla rozliczeń pro­jektu pn.: „Utworze­nie nowych miejsc żłobkowych w Jankow­icach” w ramach konkursu RPSL.08.01.03-IZ.0124-​338/​19 współ­fi­nan­sowanego ze środków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. :
Ing 35 1050 1634 1000 0097 3040 9225