ZAPRASZAMY do żłobka i przypominamy, że pierwszeństwo mają dzieci współpracującej z nami uczelni!!

6 lat temu
maluch 2017   zalacznik 11 logo poziom

W związku z kon­tynu­acją współpracy z Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowot­nej i Nauk Społecznych

Wydział Zamiejs­cowy: Cen­trum Studiów Wyższych INTER­COM, Al. Biel­ska 92/​6, 43100 Tychy w zakre­sie tworzenia miejsc dla dzieci do 3 roku życia współ­fi­nan­sowanej przez MIN­IS­TER­W­STWO RODZINY, PRACYPOLI­TYKI SPOŁECZNEJ, w ramach Resor­towego pro­gram roz­woju insty­tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3MALUCH” – edy­cja 2016, zapraszamy dzieci stu­den­tów, dok­toran­tów oraz osób zatrud­nionych przez Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowot­nej i Nauk Społecznych, Wydział Zamiejs­cowy w Tychach.

Po szczegóły zapraszamy do naszego biura w placówce!!