DOTACJE

Żłobek i Przed­szkole TROSKLIWE MISIE dzi­ała przy wspar­ciu finan­sowym różnych insty­tucji.
Sami zobaczcie!!

Real­iza­cja od 2019 roku założeń Uch­wała Rady Gminy WYRY nr XLIII/​407/​2018. Dotacja gminna do spra­wowa­nia opieki nad dzieck­iem w wieku od ukończenia 20 tygod­nia do ukończenia 3 roku życia w wysokości 350 zł/​miesięcznie.

Wyry

Real­iza­cja w 2023 roku zada­nia pub­licznego mającego na celu orga­ni­za­cję i zapewnie­nie opieki w żłobku nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat, będą­cymi mieszkań­cami Łazisk Górnych jest współ­fi­nan­sowane z dotacji otrzy­manej z Miasta Łaziska Górne. Kwota dofi­nan­sowa­nia 500 zł miesięcznie.

Łaziska Górne