Cen­nik Żłobka Troskliwe Misie

ROK 2024, cen­nik obow­iązuje od 01.09.2023r, doty­czy placówek w Gostyni, Jankow­icach i Pszczynie ul. Bielska.

Opłata rez­erwa­cyjna
200 zł opłata jed­no­ra­zowa, bezzwrotna.

C z e s n e

C E N N I K usług opiekuńczych, obow­iązuje od 1.09.2023

1600 zł/​m-​c czesne podstawowe

opieka w soboty w godz­i­nach od 7:00 do 15:00 (dostępna od wrześ­nia 2024):
nasi podopieczni: opieka jed­no­ra­zowa 200 zł/​dzień + wyży­wie­nie
nasi podopieczni: umowa na cały miesiąc, 120 zł/​dzień + wyży­wie­nie
dzieci spoza placówki: 250 zł/​dzień + wyży­wie­nie – warunk­owo, w miarę wol­nych miejsc.

Czesne pod­sta­wowe może zostać obniżone o możliwe dofinansowania:

1/​o kwoty dotacji z właś­ci­wych miejscu zamieszka­nia dziecka gmin, tj

Wyry dotacja w wysokości 350 zł/​m-​c – pod­stawa prawna Uch­wała nr XLIII/​407/​2018

Łaziska 500 zł, real­iza­cja zada­nia pub­licznego w roku 2023

Pszczyna dotacja w wysokości 500 zł/​m-​c – pod­stawa prawna Uch­wała Nr L/​567/​/​18

Miedźna, bon żłobkowy w kwocie 500 zł/​m-​c indy­wid­u­alne umowy rodz­iców z odpowied­nią jed­nos­tką w gminie.

RKO 400 dofi­nan­sowanie do żłobka, wypła­cane na wniosek rodz­ica placówce sprawu­jącej opiekę nad dzieck­iem. Zgod­nie z ustawą o Rodzin­nym Kap­i­tale Opiekuńczym. Dofi­nan­sowanie zwracane rodz­i­com po otrzy­ma­niu przelewu na rachunek placówki, do ostat­niego dnia miesiąca, w którym nastąpił wpływ na konto.

WYŻY­WIE­NIE obow­iązuje od 01.01.2024r.
16 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy żywie­niu stan­dar­d­owym
18 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy stosowa­niu diety elim­i­na­cyjnej (nisko­bi­ałkowej i wege)
19,5 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy stosowa­niu diety bezglutenowej

Czesne to opłata stała miesięczna. Płatna zgod­nie z zawartymi umowami do 10 dnia bieżącego miesiąca.

Opłata za wyży­wie­nie jest ruchoma, zależna od ilości dni w których dziecko korzys­tało z wyży­wienia, podliczana na ostatni dzień miesiąca, płatna do 10 dnia kole­jnego miesiąca.

Numer rachunku bankowego dla opłat za żłobek:
ING 72 1050 1634 1000 0092 2131 6087