Cen­nik Żłobka Troskliwe Misie

ROK 2020

W p i s o w e
200 zł opłata jednorazowa.

C z e s n e

C E N N I K usług opiekuńczych ustalony na rok 2020

1100 zł/​m-​c czesne podstawowe

Czesne pod­sta­wowe zostanie obniżone:

1/​o kwoty dotacji z właś­ci­wych miejscu zamieszka­nia dziecka gmin, tj

Wyry dotacja w wysokości 350 zł/​m-​c – pod­stawa prawna Uch­wała nr XLIII/​407/​2018

Łaziska 400 zł, real­iza­cja zada­nia pub­licznego w I półroczu roku 2020

Orzesze „bon żłobkowy” proszę sprawdzać w swoim Urzędzie

2/​o dofi­nan­sowanie z resor­towego pro­gramu MALUCH+ 2020 będziemy się starać. Ogłosze­nie wyników konkursu w drugiej połowie lutego 2020r. Kwota oczeki­wanej dotacji obe­j­muje cały rok 2020, po zawar­ciu umowy (w 2019 było to w lipcu…) będziemy rozliczać nad­pła­cone środki.

Infor­ma­cje na temat prze­sunię­cia wyników konkursu:

www​.gov​.pl/​w​e​b​/​r​o​d​z​i​n​a​/​z​m​i​a​n​a​-​t​e​r​m​i​n​u​-​o​g​l​o​s​z​e​n​i​a​-​w​y​n​i​k​o​w​-​k​o​n​k​u​r​s​u​-​m​a​l​u​c​h​-​2020​-​d​l​a​-​m​o​d​u​l​o​w​-​n​a​-​d​o​f​i​n​a​n​s​o​w​a​n​i​e​-​d​o​-​f​u​n​k​c​j​o​n​o​w​a​n​i​a​-​m​i​e​j​s​c​-​o​p​i​e​k​i​-​n​a​d​-​d​z​i​e​c​m​i​-​w​-​w​i​e​k​u​-​d​o​-​l​a​t​-​3​-​m​o​d​u​l​-​2-i-4

11,5 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy żywie­niu stan­dar­d­owym
13 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy stosowa­niu diety elim­i­na­cyjnej (nisko­bi­ałkowej)
15,80 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy stosowa­niu diety bezglutenowej

Czesne to opłata stała miesięczna. Płatna zgod­nie z zawartymi umowami do 10 dnia bieżącego miesiąca.

Opłata za wyży­wie­nie jest ruchoma, zależna od ilości dni w których dziecko korzys­tało z wyży­wienia, podliczana na ostatni dzień miesiąca, płatna do 10 dnia kole­jnego miesiąca.

Numer rachunku bankowego dla opłat za żłobek:
ING 72 1050 1634 1000 0092 2131 6087

ARCHI­WUM

ROK 2019

W p i s o w e
200 zł opłata jednorazowa.

C z e s n e

C E N N I K usług opiekuńczych ustalony na rok 2019

1100 zł/​m-​c czesne podstawowe

Czesne pod­sta­wowe zostanie obniżone:

1/​o kwoty dotacji z właś­ci­wych miejscu zamieszka­nia dziecka gmin, tj

Wyry dotacja w wysokości 350 zł/​m-​c – pod­stawa prawna Uch­wała nr XLIII/​407/​2018

Łaziska 400 zł, real­iza­cja zada­nia pub­licznego w I i II półroczu roku 2019

Orzesze „bon żłobkowy” konieczne pod­pisanie umowy z UM na rok 2019 (kwota dopłaty 400 zł)

2/​o kwotę dofi­nan­sowa­nia z resor­towego pro­gramu MALUCH+ 2019 tj. 100

10,5 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy żywie­niu stan­dar­d­owym
12 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy stosowa­niu diety elim­i­na­cyjnej (nisko­bi­ałkowej)
14,80 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy stosowa­niu diety bezglutenowej

Czesne to opłata stała miesięczna. Płatna zgod­nie z zawartymi umowami do 10 dnia bieżącego miesiąca.

Opłata za wyży­wie­nie jest ruchoma, zależna od ilości dni w których dziecko korzys­tało z wyży­wienia, podliczana na ostatni dzień miesiąca, płatna do 10 dnia kole­jnego miesiąca.

Numer rachunku bankowego dla opłat za żłobek:
ING 72 1050 1634 1000 0092 2131 6087

ARCHI­WUM

Wpisowe
200 zł opłata jednorazowa.

Czesne
C E N N I K usług opiekuńczych ustalony na rok 2018

1100 zł/​m-​c czesne pod­sta­wowe
2200 zł/​m-​c czesne dla dzieci niepełnosprawnych*

Czesne pod­sta­wowe zostanie obniżone:

1/​o kwoty dotacji z właś­ci­wych miejscu zamieszka­nia dziecka gmin, tj Wyry i Łaziska 400 dotacji, Orzesze „bon żłobkowy” konieczne pod­pisanie umowy z UM na rok 2018 (kwota dopłaty 400 zł)

2/​o kwotę dofi­nan­sowa­nia z resor­towego pro­gramu MALUCH+ 2018 tj. 150

10,5 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy żywie­niu stan­dar­d­owym
12 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy stosowa­niu diet specjalistycznych

Czesne to opłata stała miesięczna. Płatna zgod­nie z zawartymi umowami do 10 dnia bieżącego miesiąca.

Opłata za wyży­wie­nie jest ruchoma, zależna od ilości dni w których dziecko korzys­tało z wyży­wienia, podliczana na ostatni dzień miesiąca, płatna do 10 dnia kole­jnego miesiąca.

Numer rachunku bankowego dla opłat za żłobek:
ING 72 1050 1634 1000 0092 2131 6087

*Dzieci niepełnosprawne lub wyma­ga­jące spec­jal­nej opieki to w szczegól­ności dzieci, które posi­adają orzecze­nie o niepełnosprawności lub zaświad­cze­nie o ciężkim i nieod­wracal­nym upośledze­niu lub nieuleczal­nej choro­bie, które pow­stały w okre­sie pre­na­tal­nym lub w cza­sie porodu lub zostały zak­wal­i­fikowane przez pod­miot prowadzący insty­tucję na pod­stawie zaświad­czenia od lekarza spec­jal­isty zaw­ier­a­jącego wskazanie do obję­cia szczególną opieką jako dzieci wyma­ga­jące szczegól­nej opieki.
Liczymy na więk­sze wspar­cie z rzą­dowego Maluch 2018.

Cen­nik wchodzi w życie z dniem 1 sty­cz­nia 2018 roku.

W roku 2017 korzys­tal­iśmy z dotacji:

Real­iza­cja w 2017 roku zada­nia pub­licznego mającego na celu orga­ni­za­cję i zapewnie­nie opieki w żłobku nad 25 dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygod­nia życia do 3 lat, będą­cymi mieszkań­cami Gminy Wyry” jest współ­fi­nan­sowane z dotacji otrzy­manej z Gminy Wyry.

Gmina Wyry

Real­iza­cja w 2017 roku zada­nia pub­licznego mającego na celu orga­ni­za­cję i zapewnie­nie opieki w żłobku nad 55 dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia życia do 3 lat, będą­cymi mieszkań­cami Łazisk, jest współ­fi­nan­sowane z dotacji otrzy­manej z Gminy ŁAZISKA.

Łaziska Górne

850 zł miesięcznie dla mieszkańców pozostałych gmin

Wszys­tkie dzieci w naszej placówce objęte są dofi­nan­sowaniem w ramach „Resor­towego pro­gramu roz­woju insty­tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH PLUS 2017″ moduł 2, w kwocie 140 złotych/​miesięcznie.

UWAGA! dla mieszkańców Gminy Orzesze przy­go­towane jest „dofi­nan­sowanie żłobkowe” na pod­stawie którego Rodz­ice otrzy­mają zwrot od Urzędu comiesięcznie kwoty 400 zł. Zachę­camy do zapoz­na­nia się ze szczegółami (bip​.orzesze​.pl/​u​p​l​o​a​d​/​318​a.pdf „Link do uchwały”)