CENNIK

Cen­nik ustalony na rok szkolny 20232024:

Opłata rez­erwa­cyjna
200 zł, opłata jed­no­ra­zowa, płatna przy zaw­iera­niu umowy w placówce, bezzwrotna.

Czesne ceny obow­iązują od 01.09.2023r.
550 zł miesięcznie. Opłata stała, niezmi­enna, płatna przelewem do 10-​go danego miesiąca
Dzieci z orzecze­niem (Autyzm, Zespół Asperg­era, niepełnosprawność sprzężona) zwol­nione z opłat!!

WYŻY­WIE­NIE ceny obow­iązują od 1.01.2023r.

15 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy żywie­niu stan­dar­d­owym
16 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy stosowa­niu diety elim­i­na­cyjnej (nisko­bi­ałkowej i wege)
17,5 zł/​dziennie stawka żywieniowa dzi­enna przy stosowa­niu diety bezg­lutenowej Inne diety kalku­lowane wg zapotrzebowania.

Wyprawka
10 zł/​m-​c (przez­nac­zona na zakup mate­ri­ałów plas­ty­cznych i dla dziecka)

Inne
Przed­szko­laki myją ząbki szc­zoteczkami jed­no­ra­zowymi z pastą do 6l.
Koszt dzi­enny 0,75 zł, doliczane do wyżywienia.

Numer rachunku bankowego dla opłat za przed­szkole:
ING 72 1050 1634 1000 0092 2131 6087