PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Witamy nowy zespół naszych Przed­szko­laków w roku szkol­nym 20222023!!!

W związku z real­iza­cją zada­nia pub­licznego z zakresu wychowa­nia przed­szkol­nego „Zapewnie­nie dzieciom w wieku przed­szkol­nym zamieszkałym na tere­nie Gminy Wyry możli­wości korzys­ta­nia z wychowa­nia przed­szkol­nego Gmina Wyry powierza przed­szkolu real­iza­cję w/​w zada­nia pub­licznego i zobow­iązuje Przed­szkole TROSKLIWE MISIE do zapewnienia speł­ni­a­nia warunków określonych w art. 13 ust 6 ustawy z dnia 14 grud­nia 2016r. Prawo oświa­towe, a Przed­szkole przyj­muje zadanie do real­iza­cji” jest nam bardzo miło pow­itać Państwa w naszym gronie!!!

Doku­menty nowych dzieci już do nas trafiły, dzięku­jemy Przed­szkole Gminne za sprawne przeprowadze­nie rekrutacji!!

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące zebra­nia i adap­tacji w zakładce Dla Rodz­iców

Dla usprawnienia kon­tak­tów z placówką, wprowadzamy aplikację dla Rodz­iców LiveKid

proszę o pobranie aplikacji na komórkę i akty­wowanie linków jak przyjdą na Waszą pocztę e-​mail!

Do zobaczenia!
Urszula Marcisz-​Piechnik, menager placówki