placówka GOSTYŃ

Zapraszamy Rodz­iców NOWYCH Dzieci żłobkowych do zapoz­na­nia się z ważnymi infor­ma­c­jami.
Tu pojawi się grafik adap­tacji dla dzieci rozpoczy­na­ją­cych swoją żłobkową przy­godę we wrześniu 2024 roku.
Bieżące adap­tacje umaw­iamy tele­fon­icznie, zgod­nie z potrzebami.

Na Państwa skrzynki mailowe (adresy wskazane w doku­men­tach rekru­ta­cyjnych) po zawar­ciu umowy, wysyłamy linki aktywa­cyjne do aplikacji INSO. Proszę o pobranie aplikacji na swoje urządzenia mobilne, akty­wowanie kont, uzu­pełnie­nie danych. INSO to nasza tablica ogłoszeń, narzędzie komu­nikacji oraz panel rozliczeniowy.