Gmina Wyry dla mieszkańców

4 lata temu
Logo kolorowe WYRY

Gmina Wyry, od początku funkcjonowa­nia żłobka na swoim tere­nie, współuczest­niczy w finan­sowa­niu miejsc żłobkowych dla dzieci swoich mieszkańców. Od sty­cz­nia 2019 roku dofi­nan­sowanie pobytu dziecka w żłobku miesięcznie wynosi 350 zł, jest finan­sowane na pod­stawie Uch­wały nr XLIII/​407/​2018.