MALUCH+ 2021

3 lata temu
Plakat Gostyń 2021 jpg

Żłobek Troskliwe Misie jest objęty dotacją MALUCH+ 2021r.

Dzieci uczęszcza­jące do Niepub­licznego Żłobka TROSKLIWE MISIE w Gostyni w roku 2021, są objęte dofi­nan­sowaniem w kwocie 80 zł miesięcznie z „Resor­towego pro­gramu roz­woju insty­tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3MALUCH+” 2021″. Dzieci są zak­wal­i­fikowane do pro­gramu zgod­nie z zawartymi umowami, od 01.01.2021 do 31.12.2021r, w miesią­cach, w których umowa obowiązuje.