UBEZPIECZENIE

Podopiecznych w naszej placówce w roku szkol­nym 20212022 ubez­piecza VIENER.

Polisa grupowego ubez­pieczenia następstw nieszczęśli­wych wypad­ków dla placówek oświa­towych. Suma ubez­pieczenia 20 000 zł.

Polisa do wglądu w biurze placówki.

Szczegóły i dodatkowe infor­ma­cje: p. Bartłomiej Dyrda 32 212 80 20, ubezpieczenia.dyrda@gmail.com

Okres ubez­pieczenia: 01.09.202131.08.2022

Składka: 40

Ubez­piec­zone są dzieci wg imi­en­nej listy. zgod­nie z wolą rodz­ica i opłace­niem składki. Infor­ma­cje doty­czące szczegółów w biurze placówki.

Opłatę za ubez­piecze­nie na bieżący rok pobiera się przy zaw­iera­niu umowy. Wpłat dokonu­jemy w nieprzekraczal­nym ter­minie, poprzez kadrę do 10 wrześ­nia 2021r.

Przy dopisy­wa­niu Dzieci w trak­cie roku szkol­nego może­cie Państwo sko­rzys­tać z linku:
(sprzedaz​.wiener​.pl/​u​b​e​z​p​i​e​c​z​o​n​e​-​d​z​i​e​c​k​o​/​r​/​70556 „Dla nowych dzieci”)
Ważné:
Po wybra­niu przez rodz­ica wari­antu, u dołu strony w miejscu „Wpisz kod EDU30 i sko­rzys­taj ze zniżki 30%„
wpisu­jemy kod: EDU30 który obniża składkę wybranego wari­antu o 30%

Zachę­camy jed­nak do korzys­ta­nia z paki­etu imi­en­nego, tam atrak­cyjniejsza oferta.

Ogólne warunki ubez­pieczenia oraz tryb zgłasza­nia szkody, na dysku w aplikacji LiveKid.