Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej

INFOR­MA­CJAREAL­I­ZOWANYM PROJEKCIE

Od lutego 2017 roku Spółdziel­nia Soc­jalna Ped­a­gogów Śląs­kich rozpoczęła real­iza­cję pro­jektu „Otwier­amy drzwi, najwyższa pora na zmi­any” nr RPSL.08.01.0324-​05BF/​16 dofi­nan­sowanego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20142020 (Europe­jski Fun­dusz Społeczny) dla osi pri­o­ry­te­towej: VIII. Region­alne kadry gospo­darki opartej na wiedzy dla dzi­ała­nia: 8.1. Wspieranie roz­woju warunków do godzenia życia zawodowego i pry­wat­nego dla pod­dzi­ała­nia 8.1.3. Zapewnie­nie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Łączna wartość dofi­nan­sowa­nia pro­jektu: 777 741,36 PLN.

Celem głównym pro­jektu jest stworze­nie warunków do podjęcia/​powrotu do pracy po prz­er­wie związanej z urodze­niem i/​lub opieką nad dzieck­iem dla rodz­iców dzieci do lat 3 z powiatu mikołowskiego oraz stworze­nie warunków dla osób, które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności spra­wowa­nia opieki nad dzieck­iem do 3rż, poprzez stworze­nie 30 nowych miejsc w nowym żłobku TROSKLIWE MISIE oraz zapewnie­nie opieki ich dzieciom w okre­sie czer­wca 2017r do 30 wrześ­nia 2018r. W ramach nowych miejsc planowane jest obję­cie wspar­ciem 2 dzieci niepełnosprawnych.

Grupę docelową stanowią osoby (kobi­ety lub mężczyźni):
– pode­j­mu­jące pracę po prz­er­wie związanej z urodze­niem dziecka i/​lub wychowu­jące dzieci do lat 3
– zatrud­nione, wychowu­jące dzieci do lat 3
– które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieck­iem do lat 3
– które z powodu braku infra­struk­tury związanej z zapewnie­niem opieki insty­tucjon­al­nej ich dzieciom w pier­wszych lat­ach życia (przed okre­sem przed­szkol­nym) nie mogą płyn­nie powró­cić na rynek pracy po prz­er­wie związanej z urodze­niem dziecka lub nie mają możli­wości wejś­cia na rynek pracy, są bierne zawodowo – osoby dla których obow­iązek opieki nad dziećmi stanowi bari­erę w dostępie do rynku pracy.

Pro­jekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. śląskiego (w przy­padku osób fizy­cznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze woj. śląskiego w rozu­mie­niu przepisów KC, a w przy­padku innych pod­miotów posi­adają one jed­nos­tkę orga­ni­za­cyjną na obszarze woj. śląskiego). Pro­jekt zakłada utworze­nie i funkcjonowanie Żłobka TROSKLIWE MISIE w Gostyni, który oferuje:

• opiekę dzieciom w wieku od ukończenia 20 tygod­nia życia do ukończenia 3 roku życia (których rodz­ice biorą udział w pro­jek­cie)
• pro­fesjon­alną i wyk­wal­i­fikowaną opiekę, wychowanie i edukację uwzględ­ni­a­jącą rozwój psy­chomo­to­ryczny dziecka, właś­ciwy do wieku dziecka
• pomieszczenia wraz z wyposaże­niem oraz plac zabaw dos­tosowany do potrzeb dzieci
• całodzi­enne wyży­wie­nie (co najm­niej 4 posiłki wraz z nieogranic­zonym dostępem do picia)
• opiekę lekarza pedi­atry, psy­chologa, logopedy, wczes­nego wspo­ma­gania roz­woju (wg indy­wid­u­al­nych potrzeb) dla ich dzieci – wymie­nieni spec­jal­iści będą prowadzili bada­nia prze­siewowe dzieci, będą pra­cow­ali z dziećmi ze zdi­ag­no­zowanymi prob­le­mami, udzielali kon­sul­tacji indy­wid­u­al­nych dla rodz­iców oraz prowadzili prelekcje i warsz­taty grupowe
• naukę języka ang­iel­skiego przez zabawę; • dogoter­apia, muzykoter­apia, światłoter­apia, artterapia.

Rekru­tacja do pro­jektu trwa:
1 etap: od 1 maja do 31 maja 2017r na okres VI 2017– I 2018
2 etap:. sty­czeń 2018r na okres II 2018IX 2018
Doku­men­tami rekru­ta­cyjnymi są:
– wyraże­nie woli uczest­nictwa w pro­jek­cie
– for­mu­larz rekru­ta­cyjny wraz z zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– oświad­cze­nie o speł­ni­a­niu kry­ter­iów kwal­i­fiku­ją­cych do udzi­ału w pro­jek­cie zawartych w reg­u­laminie rekru­tacji.
Oświad­czenia doty­czą:
• zamieszka­nia na ter. Woj. śląskiego
• spra­wowa­nia opieki nad dziecka do lat 3
• deklaracja chęci powrotu na rynek pracy
• oświad­cze­nie, o przedłoże­niu doku­mentu (zaświad­cze­nie /​oświad­cze­nie) o sta­tusie na rynku pracy przed przys­tąpi­e­niem do pro­jektu jak i po zakończe­niu udzi­ału w pro­jek­cie – oświad­cze­nie o sta­tusie biernego zawodowo, zaświad­cze­nie od pra­co­dawcy o urlopie macierzyńskim/​wychowawczym, zaświad­cze­nie z PUP o sta­tusie bezro­bot­nego.
Kandydatom na etapie rekru­tacji zostaną przy­dzielone punkty:
– za zamieszkanie w powiecie mikołowskim 15 pkt
– kobi­eta 15 pkt
– rodzic dziecka niepełnosprawnego 14 pkt
– rodz­ice powraca­jący do pracy na pełen etat 9 pkt
Wyboru uczest­nika pro­jektu dokonuje Koor­dy­na­tor w porozu­mie­niu z grupą kon­sul­ta­cyjną.
Z uczest­nikami pro­jektu pod­pisane zostaną umowy, w których określone zostaną ich prawa i obow­iązki w trak­cie real­iza­cji pro­jektu i z nim związane.
Szczegółowe infor­ma­cje na temat rekru­tacji i udzi­ału w pro­jek­cie można uzyskać w biurze pro­jektu:
Żłobek TROSKLIWE MISIE, ul. Pszczyńska 449, 43176 Gostyń
tele­fon: 505 00 88 48
e-​mail: troskliwemisiegostyn@poczta.fm
FB/​Troskliwe Misie żłobek i przed­szkole Gostyń

Koszty całkow­ity pobytu dziecka w placówce z pełnym wyży­wie­niem, ubez­piecze­niem grupowym oraz zaję­ci­ami dodatkowymi 220 zł/​m-​c.

UE