PROJEKT współfinansowany ze środków Uni Europejskiej

.

INFOR­MA­CJA o zre­al­i­zowanym PRO­JEK­CIE w Żłobku TROSKLIWE MISIE w Jankowicach

DAMART Marcin Damasiewicz, jako pod­miot prowadzący Niepub­liczny Żłobek TROSKLIWE MISIE w Jankow­icach, zre­al­i­zował pro­jekt pn.: „Utworze­nie nowych miejsc żłobkowych w Jankow­icach” w ramach konkursu RPSL.08.01.03-IZ.0124-​338/​19 współ­fi­nan­sowany ze środków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Wartości pro­jektu 623 441,00 PLN, wkład Fun­duszy Europe­js­kich 529 924,85 PLN.

Celem głównym pro­jektu było stworze­nie warunków do podjęcia/​powrotu do pracy po prz­er­wie związanej z urodze­niem i/​lub opieką nad dzieck­iem dla rodz­iców dzieci do lat 3 z powiatu pszczyńskiego, poprzez stworze­nie 26 nowych miejsc w nowym żłobku TROSKLIWE MISIE oraz zapewnie­nie opieki ich dzieciom w okre­sie wrześ­nia 2020r do sierp­nia 2021r. (w szczegól­nym przy­padku październik 2020 – wrze­sień 2021r).
Grupę docelową stanow­iły osoby (kobi­ety lub mężczyźni):
– pode­j­mu­jące pracę po prz­er­wie związanej z urodze­niem dziecka i/​lub wychowu­jące dzieci do lat 3
– zatrud­nione, wychowu­jące dzieci do lat 3;
– które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieck­iem do lat 3;
– mieszkańcy wojew­ództwa śląskiego z powiatu pszczyńskiego.

Pro­jekt zakładał utworze­nie i funkcjonowanie Żłobka TROSKLIWE MISIE w Jankow­icach, który ofer­uje:
• opiekę dzieciom w wieku od ukończenia 20 tygod­nia życia do ukończenia 3 roku życia (których rodz­ice biorą udział w pro­jek­cie)
• pro­fesjon­alną i wyk­wal­i­fikowaną opiekę, wychowanie i edukację uwzględ­ni­a­jącą rozwój psy­chomo­to­ryczny dziecka, właś­ciwy do wieku dziecka,
• pomieszczenia wraz z wyposaże­niem oraz plac zabaw dos­tosowany do potrzeb dzieci,
• całodzi­enne wyży­wie­nie (co najm­niej 4 posiłki wraz z nieogranic­zonym dostępem do picia);
• zaję­cia muzyczno-​ruchowe;
• dogoterapię.

Rekru­tacja do pro­jektu trwała:
Od 01 lipca do 31 sierp­nia 2020r. lub do wycz­er­pa­nia puli 200% miejsc dostęp­nych w projekcie.

Pod­stawa: REG­U­LAMIN REKRU­TACJI
(dostępny na www​.troskliwe​-misie​.com​.pl zakładka PRO­JEKT UE) wraz załącznikami:
1. Oświad­cze­nie uczest­nika pro­jektu (powierze­nie danych osobowych), zał 1 do Reg­u­laminu Rekru­tacji
2. Oświad­cze­nie, zał 2.
3. Zaświad­cze­nie o zatrud­nie­niu, zał 3.
4. Deklaracja uczest­nictwa w pro­jek­cie, zał 4.
5. Zakres danych osobowych uczest­ników pro­jektu powier­zonych do przetwarza­nia, zał 5.

Oświad­czenia doty­czą:
• zamieszka­nia na tere­nie woj. śląskiego, powiat pszczyński
• spra­wowa­nia opieki nad dziecka do lat 3
• deklaracja chęci powrotu na rynek pracy
• oświad­cze­nie, o przedłoże­niu doku­mentu (zaświad­cze­nie /​oświad­cze­nie) o sta­tusie na rynku pracy przed przys­tąpi­e­niem do pro­jektu jak i po zakończe­niu udzi­ału w pro­jek­cie – oświad­cze­nie o sta­tusie biernego zawodowo, zaświad­cze­nie od pra­co­dawcy o urlopie macierzyńskim/​wychowawczym, zaświad­cze­nie z PUP o sta­tusie bezrobotnego.

Szczegółowe infor­ma­cje na temat rekru­tacji i udzi­ału w pro­jek­cie można uzyskać w biurze pro­jektu:
Żłobek TROSKLIWE MISIE, ul. Żubrów 86, 43215 Jankow­ice, tele­fon: 795 805 100
e-​mail: troskliwemisiegostyn@poczta.fm,
strona: www​.troskliwe​-misie​.com​.pl
FB/​Niepub­liczny Żłobek Troskliwe MISIE Pszczyna Jankowice

Koszty całkow­ity pobytu dziecka w placówce w cza­sie trwa­nia umowy współ­fi­nan­sowanej ze środ­ków UE, z pełnym wyży­wie­niem 239 zł/​miesiąc!

Zapraszamy!!

ARCHI­WALNE UE INFOR­MA­CJAZREAL­I­ZOWANYM PRO­JEK­CIEAKTUALIZACJA

INFOR­MA­CJAZRE­AL­I­ZOWANYM PRO­JEK­CIE Od lutego 2017 roku Spółdziel­nia Soc­jalna Ped­a­gogów Śląs­kich rozpoczęła real­iza­cję pro­jektu „Otwier­amy drzwi, najwyższa pora na zmi­any” nr RPSL.08.01.0324-​05BF/​16 dofi­nan­sowanego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego na lata 20142020 (Europe­jski Fun­dusz Społeczny ) dla osi pri­o­ry­te­towej: VIII. Region­alne kadry gospo­darki opartej na wiedzy dla dzi­ała­nia: 8.1. Wspieranie roz­woju warunków do godzenia życia zawodowego i pry­wat­nego dla pod­dzi­ała­nia 8.1.3. Zapewnie­nie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Łączna wartość dofi­nan­sowa­nia pro­jektu: 777 741,36 PLN. Celem głównym pro­jektu jest stworze­nie warunków do podjęcia/​powrotu do pracy po prz­er­wie związanej z urodze­niem i/​lub opieką nad dzieck­iem dla rodz­iców dzieci do lat 3 z powiatu mikołowskiego oraz stworze­nie warunków dla osób, które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności spra­wowa­nia opieki nad dzieck­iem do 3rż, poprzez stworze­nie 30 nowych miejsc w nowym żłobku TROSKLIWE MISIE oraz zapewnie­nie opieki ich dzieciom w okre­sie od czer­wca 2017r do 30 wrześ­nia 2018r. W ramach nowych miejsc planowane jest obję­cie wspar­ciem 2 dzieci niepełnosprawnych. Grupę docelową stanowią osoby (kobi­ety lub mężczyźni): – pode­j­mu­jące pracę po prz­er­wie związanej z urodze­niem dziecka i/​lub wychowu­jące dzieci do lat 3 – zatrud­nione, wychowu­jące dzieci do lat 3 – które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieck­iem do lat 3 – które z powodu braku infra­struk­tury związanej z zapewnie­niem opieki insty­tucjon­al­nej ich dzieciom w pier­wszych lat­ach życia (przed okre­sem przed­szkol­nym) nie mogą płyn­nie powró­cić na rynek pracy po prz­er­wie związanej z urodze­niem dziecka lub nie mają możli­wości wejś­cia na rynek pracy, są bierne zawodowo – osoby dla których obow­iązek opieki nad dziećmi stanowi bari­erę w dostępie do rynku pracy – osoby zatrud­nione, dla których brak miejsca w placówkach sprawu­ją­cych opiekę dla dzieci do 3 roku życia jest zagroże­niem dla utraty pracy. Pro­jekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. śląskiego (w przy­padku osób fizy­cznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze woj. śląskiego w rozu­mie­niu przepisów KC, a w przy­padku innych pod­miotów posi­adają one jed­nos­tkę orga­ni­za­cyjną na obszarze woj. śląskiego). Pro­jekt zakłada utworze­nie i funkcjonowanie Żłobka TROSKLIWE MISIE w Gostyni, który ofer­uje: • opiekę dzieciom w wieku od ukończenia 20 tygod­nia życia do ukończenia 3 roku życia (których rodz­ice biorą udział w pro­jek­cie) • pro­fesjon­alną i wyk­wal­i­fikowaną opiekę, wychowanie i edukację uwzględ­ni­a­jącą rozwój psy­chomo­to­ryczny dziecka, właś­ciwy do wieku dziecka • pomieszczenia wraz z wyposaże­niem oraz plac zabaw dos­tosowany do potrzeb dzieci • całodzi­enne wyży­wie­nie (co najm­niej 4 posiłki wraz z nieogranic­zonym dostępem do picia) • opiekę lekarza pedi­atry, psy­chologa, logopedy, wczes­nego wspo­ma­gania roz­woju (wg indy­wid­u­al­nych potrzeb) dla ich dzieci – wymie­nieni spec­jal­iści będą prowadzili bada­nia prze­siewowe dzieci, będą pra­cow­ali z dziećmi ze zdi­ag­no­zowanymi prob­le­mami, udzielali kon­sul­tacji indy­wid­u­al­nych dla rodz­iców oraz prowadzili prelekcje i warsz­taty grupowe • naukę języka ang­iel­skiego przez zabawę; • dogoter­apia, muzykoter­apia, światłoter­apia, arteter­apia. Rekru­tacja do drugiego etapu pro­jektu na okres II 2018IX 2018 (ter­min nadsyła­nia doku­men­tów 15.12.2017r) Doku­men­tami rekru­ta­cyjnymi są: – wyraże­nie woli uczest­nictwa w pro­jek­cie – for­mu­larz rekru­ta­cyjny wraz z zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświad­cze­nie o speł­ni­a­niu kry­ter­iów kwal­i­fiku­ją­cych do udzi­ału w pro­jek­cie zawartych w reg­u­laminie rekru­tacji. Oświad­czenia doty­czą: • zamieszka­nia na ter. Woj. śląskiego • spra­wowa­nia opieki nad dziecka do lat 3 • deklaracja chęci powrotu na rynek pracy • oświad­cze­nie, o przedłoże­niu doku­mentu (zaświad­cze­nie /​oświadczenie) o sta­tusie na rynku pracy przed przys­tąpi­e­niem do pro­jektu jak i po zakończe­niu udzi­ału w pro­jek­cie • oświad­cze­nie o sta­tusie biernego zawodowo, zaświad­cze­nie od pra­co­dawcy o urlopie macierzyńskim/​wychowawczym, zaświad­cze­nie z PUP o sta­tusie bezro­bot­nego. Kandydatom na etapie rekru­tacji zostaną przy­dzielone punkty: – miejsce zamieszka­nia :woj. Śląskie, obszar pow. mikołowskiego– 15 pkt – miejsce zamieszka­nia: woj. Śląskie, obszar innego powiatu – 10 pkt – kobi­eta – 15 pkt, mężczyzna – 15 pkt – rodzic dziecka niepełnosprawnego – 14 pkt – rodzic dziecka do lat 313pkt – osoba bezro­botna zare­je­strowana w PUP9 pkt – osoba bierna zawodowo – 8pkt – osoba zatrud­niona prze­by­wa­jąca na urlopie macierzyńskim/​wychowawczym – 7 pkt – osoba zatrud­niona, dla której brak miejsca w placówkach opiekuńczych dla dziecka do 3 r.ż. stwarza zagroże­nie dla sta­bil­ności zatrud­nienia – 6 pkt

Wyboru uczest­nika pro­jektu dokonuje Koor­dy­na­tor w porozu­mie­niu z grupą kon­sul­ta­cyjną. Z uczest­nikami pro­jektu pod­pisane zostaną umowy, w których określone zostaną ich prawa i obow­iązki w trak­cie real­iza­cji pro­jektu i z nim związane. Szczegółowe infor­ma­cje na temat rekru­tacji i udzi­ału w pro­jek­cie można uzyskać w biurze pro­jektu: Żłobek TROSKLIWE MISIE, ul. Pszczyńska 449, 43176 Gostyń tele­fon: 32 797 70 41 e-​mail: troskliwemisiegostyn@poczta.fm FB/​Troskliwe Misie żłobek i przed­szkole Gostyń

Koszty całkow­ity pobytu dziecka w placówce z pełnym wyży­wie­niem, ubez­piecze­niem grupowym oraz zaję­ci­ami dodatkowymi 140 zł/​m-​c.