REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA

3 lata temu
kamil wiktor 007

.

Niepub­liczne Przed­szkole TROSKLIWE MISIE trwa nabór na rok szkolny 20192020

Zapraszamy dzieci od 2,5 lat do zerówki!!
Czesne 350 zł/​miesiąc

W ramach czes­nego:
– opieka od 6 do 17.30
– indy­wid­u­alna praca z dziećmi uzdol­nionymi
– zaję­cia muzyczno-​rytmiczne, indy­wid­u­alna nauka gry na instru­men­tach i muzykoter­apia – art­ter­apia, dogoter­apia, pod­stawy kodowa­nia na wesoło
– zabawy ruchowe z ele­men­tami gim­nastyki i gim­nastyka korek­cyjna – nauka tańca – stała opieka logope­dy­czna, ped­a­gog­iczna i psy­cho­log­iczna
– zaję­cia ter­apeu­ty­czne dla dzieci z orzeczeni­ami (SI, Toma­tis, psy­cholog, ped­a­gog, – logopeda, sur­dol­o­gopeda, reha­bil­i­tant)
– bogata oferta zajęć warsz­ta­towych dla dzieci i rodziców!!

Anki­etę rekru­ta­cyjną prosimy przesłać mailem na adres troskliwemisiegostyn@poczta.fm

Warunk­iem przyję­cia dziecka jest:
zawar­cie umowy, wypełnie­nie deklaracji
wpłace­nie wpisowego.

ANKI­ETA REKRU­TA­CYJNA Gostyń nowe logo RODO