ŻŁOBEK

O nas…

Pier­wsza placówka Żłobka Troskliwe Misie rozpoczęła dzi­ałal­ność 1 wrześ­nia 2014 roku w Jankow­icach.
Pow­stała z miłości do dzieci i poszuki­wa­nia „włas­nej drogi” grupki ped­a­gogów i pasjonatów.
Od początku ustalil­iśmy stan­dardy naszej pracy z dziećmi,
pracu­jemy w nur­cie Fam­i­lyLove.
Dbamy o to, aby Wasze dzieci czuły się u nas bez­pieczne i szczęśliwe. Naszym głównym celem jest indy­wid­u­alne pode­jś­cie do roz­woju każdego wychowanka.
Nad Waszymi pociechami nieustan­nie czuwa sym­pa­ty­czna i wysoce wyk­wal­i­fikowana kadra ped­a­gog­iczna, budu­jemy zespół, bo wiemy, że miejsca tworzą LUDZIE a nie mury.
Wyko­rzys­tu­jemy w pracy różnorodne tech­niki i metody sty­mu­lowa­nia roz­woju, sto­su­jemy unikalne pode­jś­cie ped­a­gog­iczne, które jest kom­bi­nacją walorów eduka­cyjnych, oraz atmos­fery wol­ności i zabawy zachę­ca­jącej do nauki.
Wszys­tkie te dzi­ała­nia mają na celu wspieranie dziecka w doświad­cza­niu świata.
Aby zapewnić maluszkom jak najlep­sze przy­go­towanie do dal­szych etapów życia, przy­go­towal­iśmy sze­roką gamę ciekawych zajęć. Oprócz stan­dar­d­owych, znanych więk­szości z nas, zabaw muzyczno-​ruchowych, rymowanek, trady­cyjnych zabaw plas­ty­cznych, w naszym wach­larzu zna­j­duje się miejsce na zaję­cia ryt­miczne, reha­bil­i­ta­cyjne, korek­cyjne, wczesne wspieranie roz­woju mowy, oswa­janie z instru­men­tami.
Dołożyliśmy wszel­kich starań, aby żłobek był bez­piecznym miejscem dla beztros­kich zabaw Państwa pociech.
Nasze placówki posi­adają duże i jasne sale do zajęć, oraz pokoiki syp­i­al­ni­ane na czas odpoczynku. Meble są dos­tosowane do potrzeb i możli­wości dzieci, łazienki wyposażyliśmy w nisko umieszc­zone umy­walki, stop­nie do sedesów oraz noc­niki. Wszys­tko to sprawia, że pomieszczenia są proste w przemieszcza­niu się, wygodne i zapew­ni­ają bez­pieczeństwo. O czys­tość mikro­bi­o­log­iczną powi­etrza dba sys­tem IOXY, który zapew­nia nam ochronę prze­ci­w­bak­teryjną, jonizuje i fil­truje powi­etrze, usuwa­jąc efekty smogu.

Przy naszych placówkach, na zamknię­tym tere­nie, do dys­pozy­cji naszych podopiecznych są place zabaw, z bez­pieczną naw­ierzch­nią lub traw­iaste, z wieloma dos­tosowanymi do wieku zabawkami. Codzi­en­nie w miarę sprzy­ja­jącej pogody zważa­jąc na czys­tość powi­etrza staramy się chodzić na spac­erki i korzys­tać z możli­wości jakie dają przyle­ga­jące tereny zewnętrzne oraz najbliższa okolica.

Wychodząc naprze­ciw Państwa oczeki­wan­iom, opieku­jemy się Waszymi maluszkami od godziny 6:00 do 17:30. Wprowadzil­iśmy również opiekę w soboty (w wybranych placówkach), zachę­camy do zapoz­na­nia się z cennikiem.

Jeśli Wasz Szkrab ukończył już 20 tydzień, a nie ma więcej niż 3 lata, to nasze placówki żłobkowe będą dla niego ide­al­nym miejscem poz­nawa­nia otacza­jącego go świata.
W kole­jnym etapie eduka­cyjnym zapraszamy do naszego przed­szkola w Gostyni, a od 2025 roku również do pier­wszej klasy szkoły pod­sta­wowej. Wyży­wie­niem dzieci zaj­muje się pro­fesjon­alny cater­ing, speł­ni­a­jący rygo­rysty­czne wymogi w zakre­sie przepisów Stacji San­i­tarno – Epi­demi­o­log­icznej, a schemat posiłków przy­go­towywany jest przez diete­tyka dziecięcego i dos­tosowywany do indy­wid­u­al­nej diety każdego dziecka (jeśli zachodzi taka potrzeba, ze względów np alergicznych).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!