DOTACJE

Żłobek i Przed­szkole TROSKLIWE MISIE dzi­ała przy wspar­ciu finan­sowym różnych insty­tucji.
Sami zobaczcie!!

Real­iza­cja w 2018 roku zada­nia pub­licznego mającego na celu orga­ni­za­cję i zapewnie­nie opieki w żłobku nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygod­nia życia do 3 lat, będą­cymi mieszkań­cami Gminy Wyry” jest współ­fi­nan­sowane z dotacji otrzy­manej z Gminy Wyry.

Wyry

Real­iza­cja w 2018 roku zada­nia pub­licznego mającego na celu orga­ni­za­cję i zapewnie­nie opieki w żłobku nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat, będą­cymi mieszkań­cami Łazisk Górnych jest współ­fi­nan­sowane z dotacji otrzy­manej z Miasta Łaziska Górne.

Łaziska Górne

Maluch 2018+ logo