PRZEDSZKOLE

O nas.…

W Niepub­licznym Przed­szkolu TROSKLIWE MISIE zapew­ni­amy opiekę dla dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 roku życia do zerówki.
Dbamy o to, aby Wasze dzieci czuły się u nas bez­pieczne i szczęśliwe, dobrze się rozwi­jały.
Naszym głównym celem jest indy­wid­u­alne pode­jś­cie do roz­woju każdego wychowanka. Nad Waszymi pociechami nieustan­nie czuwa sym­pa­ty­czna i wysoce wyk­wal­i­fikowana kadra ped­a­gog­iczna, wyko­rzys­tu­jąca wszelkie tech­niki i metody sty­mu­lowa­nia roz­woju. Aby odpowied­nio zachę­cić dzieci do per­son­al­nego i eduka­cyjnego roz­woju, nasi pro­fesjon­alni pedagodzy real­izują pod­stawę pro­gramową ale również sto­sują unikalne pode­jś­cie ped­a­gog­iczne, które jest kom­bi­nacją walorów eduka­cyjnych, oraz atmos­fery wol­ności i zabawy zachę­ca­jącej do nauki. Wszys­tkie te dzi­ała­nia mają na celu wspieranie dziecka w doświad­cza­niu świata. Aby zapewnić maluszkom jak najlep­sze przy­go­towanie do dal­szych, ważnych etapów życia, przy­go­towal­iśmy sze­roką gamę ciekawych zajęć.

W ofer­cie pro­ponu­jemy:
• Autorski pro­gram muzy­czny
• Indy­wid­u­alną pracę z dziećmi uzdol­nionymi
• Codzi­enne lekcje języka ang­iel­skiego
• Nauka gry na pianinie, gitarze i skrzyp­cach – dla zain­tere­sowanych!!!
• Nauka wokalu – dla zain­tere­sowanych!!!
• Prze­stronne sale wyposażone w instru­menty muzy­czne
• Wysokie stan­dardy bez­pieczeństwa
• Opieka logopedy, psy­chologa, oligofrenope­d­a­goga
• Zaję­cia reha­bil­i­ta­cyjne
• Dogoter­apia
• Edukacja przez sztukę
• Kon­certy i warsz­taty muzy­czne
• Wspólne muzy­czne spotka­nia rodzinne takie jak karaōke czy kolę­dowanie
• Bogatą ofertę zajęć warsztatowych

Wyży­wie­niem Państwa pociech zaj­muje się pro­fesjon­alny cater­ing, speł­ni­a­jący rygo­rysty­czne wymogi w zakre­sie przepisów Stacji San­i­tarno –Epi­demi­o­log­icznej, a schemat posiłków przy­go­towywany jest przez diete­tyka dziecięcego i dos­tosowywany do indy­wid­u­al­nej diety każdego dziecka (jeśli zachodzi taka potrzeba, ze względów np alergicznych).

Dołożyliśmy wszel­kich starań, aby przed­szkole było bez­piecznym i przy­jaznym miejscem do nauki i beztros­kich zabaw Państwa pociech.
Nasze placówki posi­adają duże i jasne sale do zajęć, bogate w pomoce naukowe i dydak­ty­czne, instru­menty, meble są dos­tosowane do potrzeb i możli­wości dzieci, łazienki wyposażyliśmy w stop­nie do umy­walek i sedesów, aby jak najbardziej dos­tosować się do wzrostu dzieci. Wszys­tko to sprawia, że pomieszczenia są proste w przemieszcza­niu się, wygodne i zapew­ni­ają bez­pieczeństwo.
Z boku naszej placówki, na zamknię­tym tere­nie, do dys­pozy­cji naszych podopiecznych jest plac zabaw z bez­pieczną naw­ierzch­nią i wieloma dos­tosowanymi do wieku zabawkami. Codzi­en­nie w miarę sprzy­ja­jącej pogody będziemy chodzić na eduka­cyjne wyprawy i korzys­tać z możli­wości jakie daje przyle­ga­jący teren zewnętrzny.
Wychodząc naprze­ciw Państwa oczeki­wan­iom, jesteśmy gotowi opiekować się Waszymi dziećmi od godziny 6:00 do godziny 17:30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!