PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

O nas
W Niepub­licznym Przed­szkolu TROSKLIWE MISIE zapew­ni­amy opiekę dla dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 roku życia do zerówki. Dbamy o to, aby Wasze dzieci czuły się u nas bez­pieczne i szczęśliwe, dobrze się rozwi­jały. Naszym głównym celem jest indy­wid­u­alne pode­jś­cie do roz­woju każdego wychowanka. Nad Waszymi pociechami nieustan­nie czuwa sym­pa­ty­czna i wysoce wyk­wal­i­fikowana kadra ped­a­gog­iczna, wyko­rzys­tu­jąca wszelkie tech­niki i metody sty­mu­lowa­nia roz­woju. Aby odpowied­nio zachę­cić dzieci do per­son­al­nego i eduka­cyjnego roz­woju, nasi pro­fesjon­alni pedagodzy real­izują pod­stawę pro­gramową ale również sto­sują unikalne pode­jś­cie ped­a­gog­iczne, które jest kom­bi­nacją walorów eduka­cyjnych, oraz atmos­fery wol­ności i zabawy zachę­ca­jącej do nauki. Wszys­tkie te dzi­ała­nia mają na celu wspieranie dziecka w doświad­cza­niu świata. Aby zapewnić maluszkom jak najlep­sze przy­go­towanie do dal­szych, ważnych etapów życia, przy­go­towal­iśmy sze­roką gamę ciekawych zajęć.