RODO

Infor­ma­cja o ochronie i przetwarza­niu danych osobowych w Przed­szkolu i Żłobkach prowad­zonym przez DAMART Marcina Damasiewicza.

Na pod­stawie przepisów Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych (dalej RODO) infor­mu­jemy, że w naszym Przed­szkolu gro­mad­zone są dane osobowe dzieci, a także dane osobowe ich rodziców/​opiekunów prawnych oraz wszys­t­kich osób odwiedza­ją­cych naszą placówkę. Rejes­tracja tych danych osobowych jest niezbędna i konieczna w celu zapewnienia porządku i bez­pieczeństwa wszys­tkim osobom prze­by­wa­ją­cym w obiek­tach i na tere­nie Przedszkola.

W związku z powyższym infor­mu­jemy, że:

Admin­is­tra­torem danych osobowych Pani/​Pana oraz danych Państwa dzieci jest Marcin Damasiewicz prowadzący dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod firmą Marcin Damasiewicz DAMART, ul. Żubrów 86, 43215 Jankow­ice.
Gro­mad­zone dane osobowe będą przetwarzane, także w sys­temie mon­i­toringu wiz­yjnego, w celu zapewnienia bez­pieczeństwa i porządku na tere­nie Przed­szkola na pod­stawie RODO art. 6 ust. 1 lit. F. Prawnie uspraw­iedli­wionym intere­sem real­i­zowanym przez admin­is­tra­tora jest zapewnie­nie bez­pieczeństwa osobom prze­by­wa­ją­cym w budynkach oraz na tere­nie zarządzanym przez admin­is­tra­tora danych, w tym zapewnie­nie bez­pieczeństwa pra­cown­ikom i mie­niu admin­is­tra­tora, pra­cown­ików oraz gości, a także dochodzenia ewen­tu­al­nych roszczeń.

  1. Dane osobowe Pani/​Pana będą przetwarzane w związku zapewnie­niem bez­pieczeństwa i porządku na tere­nie Przed­szkola, a także prawnie uspraw­iedli­wionym intere­sem admin­is­tra­tora – przez okres 10 lat od dnia wiz­yty, a dane gro­mad­zone w sys­temie mon­i­toringu wiz­yjnego będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia wizyty.
  2. Przysługują Pani/​Panu następu­jące prawa: do cofnię­cia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na pod­stawie zgody), wniesienia sprze­ciwu wobec przetwarza­nia danych, usunię­cia danych („prawo do bycia zapom­ni­anym”), ograniczenia przetwarza­nia, dostępu do treści swoich danych, spros­towa­nia, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nad­zor­czego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane Pani/​Pana oraz dziecka mogą być udostęp­ni­ane insty­tucjom i fir­mom, z którymi Przed­szkole lub Żłobek współpracuje, w celu prowadzenia doku­men­tacji oraz w celu praw­idłowej real­iza­cji zadań wynika­ją­cych z obow­iązu­ją­cych przepisów prawa.
  4. Dane osobowe Pani/​Pana oraz dziecka nie będą przekazy­wane do państwa trzeciego/​organizacji międzynarodowej.
  5. W sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka może Pan/​Pani skon­tak­tować się pisem­nie pod adresem siedz­iby Przedszkola/​Żłobka lub elek­tron­icznie na adres email: troskliwemisiegostyn@poczta.fm.