REKRUTACJA żłobek Pszczyna BATOREGO

Żłobek TROSKLIWE MISIE w Pszczynie przy ulicy Batorego
planowane otwar­cie 1 wrze­sień 2024r.
CEN­NIK:
Wpisowe: 300
Opłata pod­sta­wowa za żłobek: 1750 zł/​miesięcznie
Pom­niejs­zona o dofi­nan­sowa­nia, zgod­nie z obow­iązu­ją­cym prawem:
dofi­nan­sowanie Pro­gram MALUCH +: 837 zł/​m-​c
dofi­nan­sowanie UM Pszczyna (dla mieszkańców Gminy Pszczyna): 500 zł/​m-​c bon żłobkowy (zgod­nie z USTAWĄ z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3): 400 zł/​m-​c

For­mu­larz rekru­ta­cyjny:
Zapraszamy do nowego żłobka w Pszczynie!

W pro­ce­sie rekru­tacji decy­duje kole­jność zgłoszeń.
Placówka prowadzi rekru­tację na 40 nowo utwor­zonych miejsc w żłobku, oraz listę rez­er­wową, zgod­nie z kole­jnoś­cią zgłoszeń.
Z rekru­tacji wyłąc­zone są dzieci obec­nie uczęszcza­jące do żłobków TROSKLIWE MISIE.