Rekrutacja

Rekru­tację do żłobka i przed­szkola TROSKLIWE MISIE prowadz­imy na bieżąco, w miarę wol­nych miejsc.
Miejsce w placówce rez­er­wuje zawar­cie umowy i wpłace­nie wpisowego.

Przy przyj­mowa­niu Dziecka pod opiekę, oczeku­jemy od Państwa umowy oraz kom­pletu ważnych doku­men­tów, dlat­ego zapraszamy do biura placówki celem dopełnienia formalności.

ZAPISY:
prosimy o kon­takt telefoniczny.