JADŁOSPIS

Wyży­wie­niem Państwa pociech zaj­muje się pro­fesjon­alny cater­ing SEPHIA z Suszca.

Firma speł­ni­a rygo­rysty­czne wymogi w zakre­sie przepisów Stacji San­i­tarno –Epi­demi­o­log­icznej, a schemat posiłków przy­go­towywany jest przez diete­tyka dziecięcego i dos­tosowywany do indy­wid­u­al­nej diety każdego dziecka (jeśli zachodzi taka potrzeba, ze względów np alergicznych).

Aktu­alne menu można prze­jrzeć na naszej tabl­icy ogłoszeń w placówce, i w aplikacji.