KARIERA

Poszuku­jemy kandy­datki lub kandy­data do pracy

1. NAUCZY­CIEL w przedszkolu

Wyk­sz­tałce­nie kierunk­owe ped­a­gogika wczes­noszkolna i przed­szkolna
Dodatkowe atuty: panel językowy, umiejęt­ność gry na instru­men­cie, doświad­cze­nie w pracy z dziećmi (ale młodym chęt­nie damy szansę!)

Wyma­gania dodatkowe:
– wysoka kul­tura oso­bista
– umiejęt­ność pracy w zes­pole
– sum­i­en­ność i zaan­gażowanie
– odporność na stres
– cier­pli­wość
– komu­nikaty­wność
– mile widziana osoba niepaląca

OFER­U­JEMY pracę w młodym dynam­icznym zes­pole, świet­nie wyposażoną placówkę, pełny etat, możli­wość roz­woju zawodowego, dobre wynagrodzenie.

CV ze zdję­ciem prosimy przesyłać mailem troskliwemisiegostyn@poczta.fm

2. NAUCZY­CIEL, spec­jal­ista do pracy z dziećmi w Spek­trum, w przedszkolu

Wyk­sz­tałce­nie kierunk­owe wg aktu­al­nego stanu prawnego
Dodatkowe atuty: panel językowy, umiejęt­ność gry na instru­men­cie, doświad­cze­nie w pracy z dziećmi

Wyma­gania dodatkowe:
– wysoka kul­tura oso­bista
– umiejęt­ność pracy w zes­pole
– sum­i­en­ność i zaan­gażowanie
– odporność na stres
– empa­tia, cier­pli­wość
– komunikatywność

Zakres obow­iązków:
– wspieranie dziecka w bieżącej pracy pod­czas zajęć eduka­cyjnych adek­wat­nych do potrzeb wynika­ją­cych z niepełnosprawności
– prowadze­nie zajęć rewal­i­da­cyjnych lub spec­jal­isty­cznych
– wykony­wanie wielo­funkcyjnej oceny poziomu funkcjonowa­nia dziecka
– pomoc w dos­tosowa­niu do wyma­gań eduka­cyjnych
– opra­cowywanie, mody­fikacja i stosowanie IPET
– opieka nad dziećmi

OFER­U­JEMY pracę w młodym dynam­icznym zes­pole, świet­nie wyposażoną placówkę, pełny etat, możli­wość roz­woju zawodowego, dobre wynagrodzenie.

CV ze zdję­ciem prosimy przesyłać mailem troskliwemisiegostyn@poczta.fm