NOWY ŻŁOBEK w Pszczynie!

3 miesiące temu
Żłobek BATOREGO kwadratowy

Otwier­amy rekru­tację do nowego Żłobka w Pszczynie!
OTWAR­CIE 01.09.2024r.

Zapisy: app​.inso​.pl/​c​h​i​l​d​-​r​e​c​r​u​i​t​m​e​n​t​/​4499​c​03​c​-​c​72​f​-​11​e​e​-​814​c​-​067​d​d​f​103830​/​a​p​p​l​i​c​ation
Cen­nik: CEN­NIK Pszczyna Batorego

NOWA PLACÓWKA: Niepub­liczny Żłobek TROSKLIWE MISIE

43200 Pszczyna, ul. Batorego 28

Umowa nr 2261/​2023/​NPBL/​U

Infor­ma­cja na temat real­i­zowanego zadania.

Nazwa zada­nia: DOFI­NAN­SOWANIE ŻŁOBKA z pro­gramu MALUCH+ 20222029.
Opis zada­nia: Utworze­nie nowej placówki żłobkowej, zapew­ni­a­jącej 40 miejsc dla dzieci.
Remont oraz wyposaże­nie dwóch sal dla dzieci, dwóch toalet, szatni, pomieszczenia soc­jal­nego oraz pomieszczenia kuchen­nego.
Grupa docelowa: Dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnoś­ci­ami lub wyma­ga­ją­cymi szczegól­nej opieki, do ukończenia roku szkol­nego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgod­nie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy oby­wa­telom Ukrainy w związku z kon­flik­tem zbro­jnym na tery­to­rium tego państwa; rodz­ice; opiekunowie

Cele pro­jektu: Utworze­nie 40 miejsc opieki w żłobki i dofi­nan­sowanie funkcjonowa­nia tych miejsc przez okres 36 miesięcy.
Rezul­taty pro­jektu: Utworze­nie 40 miejsc opieki w żłobku.
Wartość zada­nia: 496 400,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta zło­tych)
Wartość dofi­nan­sowa­nia z UE: 409 629,28 zł środki europe­jskie 86 770,72 zł współ­fi­nan­sowanie kra­jowych środ­ków europejskich.

BIURO PRO­JEKTU:
Jankow­ice, ul. Żubrów 86
tel: 791 782 921