Pomoc psychologiczno-​pedagogiczna

Przed­szkole „Troskliwe Misie” real­izuje pomoc psychologiczno-​pedagogiczną zgod­nie z następu­ją­cymi aktami prawa:

 1. Obwieszcze­nie Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej z dnia 14 sierp­nia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jed­no­litego tek­stu roz­porządzenia Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej w sprawie wykazu zajęć prowad­zonych bezpośred­nio z ucz­ni­ami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczy­cieli poradni psychologiczno-​pedagogicznych oraz nauczy­cieli: ped­a­gogów, psy­chologów, logope­dów, ter­apeutów ped­a­gog­icznych i dorad­ców zawodowych (Dz.U. 2020 poz. 1552).
 2. Roz­porządze­nie Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej z dnia 9 sierp­nia 2017r. w sprawie zasad orga­ni­za­cji i udziela­nia pomocy psychologiczno-​pedagogicznej w pub­licznych przed­szko­lach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).
 3. Roz­porządze­nie Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej z dnia 9 sierp­nia 2017 r. w sprawie warunków orga­ni­zowa­nia ksz­tałce­nia, wychowa­nia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedos­tosowanych społecznie i zagrożonych niedos­tosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578).
 4. Roz­porządze­nie Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej z dnia 30 kwiet­nia 2013 r. w sprawie zasad udziela­nia i orga­ni­za­cji pomocy psychologiczno-​pedagogicznej w pub­licznych przed­szko­lach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).
 5. Roz­porządze­nie Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieni­a­jące roz­porządze­nie w sprawie zasad udziela­nia i orga­ni­za­cji pomocy psychologiczno-​pedagogicznej w pub­licznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2019 poz. 322).
 6. Roz­porządzeni Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej z dnia 24 sierp­nia 2017 r. w sprawie orga­ni­zowa­nia wczes­nego wspo­ma­gania roz­woju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).
 7. Roz­porządze­nie Min­is­tra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowad­zonych bezpośred­nio z ucz­ni­ami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczy­cieli poradni psychologiczno-​pedagogicznych oraz nauczy­cieli: ped­a­gogów, ped­a­gogów spec­jal­nych, psy­chologów, logope­dów, ter­apeutów ped­a­gog­icznych i dorad­ców zawodowych

Pomoc psychologiczno-​pedagogiczna udzielana dziecku przed­szkol­nemu, polega na rozpoz­nawa­niu i zaspoka­ja­niu jego indy­wid­u­al­nych potrzeb roz­wo­jowych i eduka­cyjnych, diag­no­zowa­niu możli­wości psy­chofizy­cznych, a także czyn­ników środowiskowych wpły­wa­ją­cych na jego funkcjonowanie w przed­szkolu. Zasad­niczym celem jest wspieranie potenc­jału roz­wo­jowego dziecka i stwarzanie mu warunków do akty­wnego i pełnego uczest­nictwa w życiu przed­szkola oraz środowiska społecznego.

Potrzeba obję­cia dziecka pomocą psychologiczno-​pedagogiczną w przed­szkolu wynika w szczegól­ności z:

 • niepełnosprawności;
 • niedos­tosowa­nia społecznego;
 • zagroże­nia niedos­tosowaniem społecznym;
 • zaburzeń zachowa­nia lub emocji;
 • zaburzeń lękowych (mutyzm wybiórczy);
 • szczegól­nych uzdolnień;
 • specy­ficznych trud­ności w ucze­niu się;
 • defi­cytów kom­pe­tencji i zaburzeń sprawności językowej;
 • choroby przewlekłej;
 • sytu­acji kryzysowych lub traumatycznych;
 • niepowodzeń eduka­cyjnych;
 • zanied­bań środowiskowych związanych z sytu­acją bytową ucz­nia i jego rodziny, sposobem spędza­nia czasu wol­nego i kon­tak­tami środowiskowymi;
 • trud­ności adap­ta­cyjnych związanych z różni­cami kul­tur­owymi lub ze zmi­aną środowiska eduka­cyjnego, w tym związanych z wcześniejszym ksz­tałce­niem za granicą.

Pomoc psychologiczno-​pedagogiczna udzielana w przed­szkolu rodz­i­com uczniów i nauczy­cielom polega na ich wspiera­niu w rozwiązy­wa­niu prob­lemów wychowaw­czych i dydak­ty­cznych oraz rozwi­ja­niu ich umiejęt­ności wychowaw­czych w celu zwięk­sza­nia efek­ty­wności pomocy udzielanej dzieciom.

Pomocy psychologiczno-​pedagogicznej w przed­szkolu udzielają nauczyciele-​wychowawcy grup oraz spec­jal­iści real­izu­jący w przed­szkolu zada­nia z zakresu pomocy psychologiczno-​pedagogicznej, w szczegól­ności psy­cholodzy, pedagodzy, logope­dzi, doradcy zawodowi i ter­apeuci pedagogiczni.

W Niepub­licznym Przed­szkolu „TROSKLIWE MISIE” w Gostyni pracują:

Mirosława Dąbrowska – psy­cholog, zaj­mu­jąca się ter­apią ped­a­gog­iczną, real­izu­jąca zaję­cia korekcyjno-​kompensacyjne, a także rozwi­ja­jące kom­pe­tencje emocjonalno-​społeczne.
Karolina Mańska – fizjoter­apeutka, spec­jal­istka z zakresu inte­gracji sen­so­rycznej, a także ter­apii ręki.
Bar­bara Witoszek – fizjoter­apeutka, spec­jal­istka z zakresu inte­gracji sen­so­rycznej, NDT Bobath dla dzieci, Zoga Ther­apy.
Justyna Studnicka – fizjoter­apeutka, spec­jal­istka z zakresu inte­gracji sen­so­rycznej, masażu metodą Shan­tala oraz ter­apii ręki,
Mar­tyna Mrozek – logopeda, tyflope­d­a­gog, sur­dope­d­a­gog.
Nina Szym­czak – logopeda, neu­rol­o­gopeda.
Bar­bara Górnik – logopeda, neu­rol­o­gopeda, sur­dol­o­gopeda, sur­dope­d­a­gog, spec­jal­ista w zakre­sie wybiór­c­zości pokar­mowej, trener TUS, ter­apeuta Neu­roflow.
Mirella Korzeczek-​Stiller – oligofrenope­d­a­gog.
Weronika Ćwik­lak – oligofrenope­d­a­gog, art­ter­apeuta, spec­jal­ista z zakresu pracy z ASD.
Katarzyna Damasiewicz – ter­apeuta inte­gracji sen­so­rycznej, ter­apeuta biofeed­back.
Marcin Damasiewicz – spec­jal­ista mind­ful­ness, ter­apeuta biofeedback.

W naszej placówce prowadz­imy zaję­cia z zakresu:

 • logo­pe­dii
 • fizjoter­apii
 • inte­gracji sensorycznej
 • ter­apii pedagogicznej
 • diag­nos­tyki psychologicznej
 • oligofrenope­d­a­gogiki
 • sur­dol­o­go­pe­dii
 • TUS
 • ASD
 • EEG Biofeed­back
 • Metody Warnkego
 • dogoter­apii
 • metody „małych kroków” w mutyźmie wybiórczym
 • pio­niza­cji za pomocą kombinezonów/​gorsetów
 • roz­woju uzdol­nień specjalnych.

Real­izu­jemy ksz­tałce­nie spec­jalne dla naszych przed­szko­laków oraz WCZESNE WSPO­MA­GANIE ROZ­WOJU (również dla dzieci „z zewnątrz” w miarę wol­nych miejsc).
Dzieci z niepełnosprawnoś­ci­ami (autyzm, zespół Asperg­era, niepełnosprawność sprzężona), są zwol­nione z opłaty czesnego.

Współpracu­jemy z Porad­nią Psychologiczno-​Pedagogiczną w Mikołowie Porad­nia Mikołów oraz Cen­trum Diag­nos­tyki i Ter­apii INCOR­PORE w Katow­icach www​.cen​tru​min​cor​pore​.pl. W fil­i­ach INCOR­PORE dzi­ałają Pub­liczne Spec­jal­isty­czne Porad­nie Psychologiczno-​Pedagogiczne wyda­jące opinie wraz ze wskaza­ni­ami do pracy dla nauczy­cieli i rodz­iców oraz orzeczenia o potrze­bie ksz­tałce­nia spec­jal­nego i naucza­nia indy­wid­u­al­nego. Porad­nie mogą orzekać dzieci nieza­leżnie od miejsca zamieszkania.