PRZEDSZKOLE

O Przed­szkolu.…

Zobacz też: Żłobek

Przed­szkole zapew­nia opiekę dla dzieci w przedziale wiekowym od 2 roku życia do zerówki, także dla dzieci ze spec­jal­nymi potrze­bami eduka­cyjnymi – orzecze­nie o ksz­tałce­niu spec­jal­nym. Real­izu­jemy również wczesne wspo­ma­ganie roz­woju. Dbamy o to, aby Wasze dzieci czuły się u nas bez­pieczne i szczęśliwe oraz dobrze się rozwi­jały.
Naszym głównym celem jest indy­wid­u­alne pode­jś­cie do roz­woju każdego wychowanka.
Nad Waszymi pociechami nieustan­nie czuwa sym­pa­ty­czna i wysoce wyk­wal­i­fikowana kadra ped­a­gog­iczna, budu­jemy zespół, bo wiemy, że miejsca tworzą LUDZIE a nie mury.
Wśród naszych nauczy­cieli pracują zwycięzcy corocznych plebis­cytów Dzi­en­nika Zachod­niego w kat­e­gorii Nauczy­ciela Roku, a nasze przed­szkole otrzy­mało tytuł Najlep­szego Przed­szkola Roku 2023r. To właśnie najlep­sza kadra tworzy to cud­owne miejsce.
W pracy z dziećmi wyko­rzys­tu­jemy różnorodne tech­niki i metody sty­mu­lowa­nia roz­woju, sto­su­jemy unikalne pode­jś­cie ped­a­gog­iczne, które jest kom­bi­nacją walorów eduka­cyjnych, oraz atmos­fery wol­ności i zabawy zachę­ca­jącej do nauki. Wszys­tkie te dzi­ała­nia mają na celu wspieranie dziecka w doświad­cza­niu świata.
Aby zapewnić dzieciom jak najlep­sze przy­go­towanie do dal­szych, ważnych etapów życia i edukacji, przy­go­towal­iśmy sze­roką gamę ciekawych zajęć:
– bezpłatną naukę języka ang­iel­skiego codzi­en­nie, również przy wyko­rzys­ta­niu nowoczes­nych metod eduka­cyjnych i naszych cyfrowych przy­jaciół Robotów Językowych EMYS
– NOWOŚĆ!! pro­jekt Akademia Małego Medyka, tu na naszych podopiecznych czeka cała gama przy­dat­nej wiedzy i mnóstwo zabawy. Poz­namy tajniki ciała człowieka, spotkamy się z przed­staw­icielami zawodów medy­cznych i okołom­e­dy­cznych. Będziemy sys­tem­aty­cznie ćwiczyć zasady udziela­nia pier­wszej pomocy, oswoimy się z tem­atyką medy­czną i mamy nadzieję że zakiełkują u nas pasjonaci, późniejsi medycy!
– anglo­ryt­mika, sen­so­plas­tyka, arteter­apia, muzykoter­apia,
– ryt­mika, muzyka i taniec
– real­iza­cję autors­kich pro­jek­tów naszej kadry nauczy­ciel­skiej, wyko­rzys­tanie pro­gramu DOBRY START, ogólnopol­skiego pro­jektu KREATY­WNY PRZED­SZKO­LAKMAGIA BAJEK, EKO PRZED­SZKOLE i wiele, wiele innych.
– wyko­rzys­tanie ele­men­tów kon­cepcji Planu Dal­tońskiego w codzi­en­nej pracy z dziećmi w edukacji przed­szkol­nej, współpraca z Pol­skim Sto­warzysze­niem DAL­TON
– pikniki i spotka­nia okolicznoś­ciowe
– wyjazdy do teatru, pra­cowni eduka­cyjnych, baw­ialni
– sze­roka współpraca ze środowiskiem lokalnym (korzys­tamy z zajęć eduka­cyjnych pro­ponowanych przez Bib­liotekę, dom kul­tury, lokalne kluby sportowe)
– sys­tem­aty­czną współpracę z rodzi­cami, uwzględ­ni­a­jącą ich oczeki­wa­nia wychowaw­cze i opiekuńcze.

Przed­szkole real­izuje pomoc psychologiczno-​pedagogiczną oraz wczesne wspo­ma­ganie roz­woju.
Pracu­jemy ze wszys­tkimi spec­jal­is­tami: psy­cholog, logopeda, neu­rol­o­gopeda, spec­jal­istka w zakre­sie wybiór­c­zości pokar­mowej, ASD, sur­dope­d­a­gog, oligofrenope­d­a­gog, tyflope­d­a­gog, fizjoter­apeuci, spec­jal­ista inte­gracji sen­so­rycznej, ter­apia ped­a­gog­iczna, ter­apia ręki, muzykoter­apia, tren­ing umiejęt­ności społecznych i w razie potrzeby każda inna spec­jal­ność. Pracu­jemy nad wywoły­waniem mowy, z wyko­rzys­taniem alter­naty­wnych sposobów komu­nikacji oraz z MÓWIKAMI. Wspier­amy się w pracy ter­apią Biofeed­back.
Real­izu­jemy wczesne wspo­ma­ganie roz­woju.
Dys­ponu­jemy salkami reha­bil­i­ta­cyjnymi i ter­apii SI, gabi­né­tami do pracy indy­wid­u­al­nej, salą światłoter­apii.
Zapraszamy dzieci z orzeczeni­ami. Zapew­ni­amy możli­wość kon­tynu­acji ter­apii rozpoczę­tych na wcześniejszym etapie życia i gwaran­tu­jemy ciągłość pracy z dzieck­iem. Dla dzieci ze spek­trum mamy miejsca w kam­er­al­nych gru­pach, zgod­nie z poziomem funkcjonowa­nia.
Żywie­niem Państwa pociech zaj­muje się pro­fesjon­alny cater­ing, speł­ni­a­jący rygo­rysty­czne wymogi w zakre­sie przepisów Stacji San­i­tarno – Epi­demi­o­log­icznej, a schemat posiłków przy­go­towywany jest przez diete­tyka dziecięcego i dos­tosowywany do indy­wid­u­al­nej diety każdego dziecka (jeśli zachodzi taka potrzeba, ze względów np aler­gicznych).
Dołożyliśmy wszel­kich starań, aby przed­szkole było bez­piecznym i przy­jaznym miejscem do nauki oraz beztros­kich zabaw Państwa pociech.
Cała placówka jest mon­i­torowana.
Wszys­tkie sale są duże i jasne, bogate w pomoce naukowe i dydak­ty­czne oraz instru­menty. Meble są dos­tosowane do potrzeb i możli­wości dzieci. Łazienki dos­tosowane do wzrostu dzieci. Wszys­tko to sprawia, że pomieszczenia są proste w przemieszcza­niu się, wygodne i zapew­ni­ają bez­pieczeństwo. O czys­tość mikro­bi­o­log­iczną powi­etrza dba sys­tem IOXY, który zapew­nia nam ochronę prze­ci­w­bak­teryjną, jonizuje i fil­truje powi­etrze, usuwa­jąc efekty smogu.
Przed­szkole dys­ponuje trzema odręb­nymi, bez­piecznymi, ogrod­zonymi pla­cami zabaw, tylko dla naszych podopiecznych, z wieloma dos­tosowanymi do wieku zabawkami, również dla dzieci z niepełnosprawnoś­ci­ami. Codzi­en­nie w miarę sprzy­ja­jącej pogody i zważa­jąc na czys­tość powi­etrza, chodz­imy na eduka­cyjne wyprawy i korzys­tamy z możli­wości jakie daje przyle­ga­jący teren zewnętrzny.
Wychodząc naprze­ciw Państwa oczeki­wan­iom, opieku­jemy się Waszymi dziećmi od godziny 6:00 do 17:30.

Wprowadzil­iśmy również opiekę w soboty, zachę­camy do zapoz­na­nia się z cennikiem.

Zapraszamy serdecznie!

Zobacz też: Żłobek