PRZEDSZKOLE

O Przed­szkolu.…

Zobacz też: Żłobek

W Niepub­licznym Przed­szkolu TROSKLIWE MISIE zapew­ni­amy opiekę dla dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 roku życia do zerówki, dla dzieci ze spec­jal­nymi potrze­bami eduka­cyjnymi – orzecze­nie o ksz­tałce­niu spec­jal­nym. Real­izu­jemy wczesne wspo­ma­ganie rozwoju.

Dbamy o to, aby Wasze dzieci czuły się u nas bez­pieczne i szczęśliwe, dobrze się rozwi­jały.
Naszym głównym celem jest indy­wid­u­alne pode­jś­cie do roz­woju każdego wychowanka.
Nad Waszymi pociechami nieustan­nie czuwa sym­pa­ty­czna i wysoce wyk­wal­i­fikowana kadra ped­a­gog­iczna, wyko­rzys­tu­jąca wszelkie tech­niki i metody sty­mu­lowa­nia roz­woju. Aby odpowied­nio zachę­cić dzieci do per­son­al­nego i eduka­cyjnego roz­woju, nasi pedagodzy real­izu­jąc pod­stawę pro­gramową, sto­sują unikalne pode­jś­cie ped­a­gog­iczne, które jest kom­bi­nacją walorów eduka­cyjnych oraz atmos­fery wol­ności i zabawy zachę­ca­jącej do nauki.
Wszys­tkie te dzi­ała­nia mają na celu wspieranie dziecka w doświad­cza­niu świata.
Aby zapewnić dzieciom jak najlep­sze przy­go­towanie do dal­szych, ważnych etapów życia, przy­go­towal­iśmy sze­roką gamę ciekawych zajęć:
– bezpłatną naukę języka ang­iel­skiego codzi­en­nie,
– anglo­ryt­mika, sen­so­plas­tyka, arteter­apia, muzykoter­apia,
– ryt­mika, muzyka i taniec
– real­iza­cję autors­kich pro­jek­tów nauczy­cieli DOBRY START, ogólnopol­ski pro­jekt KREATY­WNY PRZED­SZKO­LAKMAGIA BAJEK, EKO PRZED­SZKOLE i wiele innych. – wyko­rzys­tanie w codzi­en­nej pracy z dziećmi kon­cepcji Planu Dal­tońskiego w edukacji przed­szkol­nej (ele­menty), współpraca z Pol­skim Sto­warzysze­niem DAL­TON
– autorskie pikniki i spotka­nia okolicznoś­ciowe
– Klub Akty­wnego Rodz­ica a w nim spotka­nia ze spec­jal­is­tami, zaję­cia sen­so­plas­ty­czne, muzykoter­apia, arteter­apia, logo­ryt­mika, anglo­ryt­mika
– zielone przed­szkole
– wyjazdy do teatru, pra­cowni eduka­cyjnych, baw­ialni
– sze­roka współpraca ze środowiskiem lokalnym (korzys­tamy z zajęć eduka­cyjnych pro­ponowanych przez Bib­liotekę, dom kul­tury, lokalne kluby sportowe)
– sys­tem­aty­czną współpracę z rodzi­cami uwzględ­ni­a­jącą ich oczeki­wa­nia wychowaw­cze i opiekuńcze.

Przed­szkole real­izuje pomoc psychologiczno-​pedagogiczną, oraz wczesne wspo­ma­ganie roz­woju. Pracu­jemy ze wszys­tkimi spec­jal­is­tami: psy­cholog, logopeda, sur­dol­o­gopeda, oligofrenope­d­a­gog, fizjoterapeuta/​rehabilitant, spec­jal­ista inte­gracji sen­so­rycznej, spec­jal­ista dla dzieci ze spek­trum autyzmu, ter­apia ped­a­gog­iczna, ter­apia ręki, muzykoter­apia, tren­ing umiejęt­ności społecznych i w razie potrzeby każda inna spec­jal­ność. Real­izu­jemy wczesne wspo­ma­ganie roz­woju, również dla dzieci z poza placówki. Dys­ponu­jemy salką reha­bil­i­ta­cyjną i ter­apii SI, gabi­né­tami do pracy indy­wid­u­al­nej, salą światłoter­apii. Zapraszamy dzieci z orzeczeni­ami. Zapew­ni­amy możli­wość kon­tynu­acji ter­apii rozpoczę­tych na wcześniejszym etapie życie i gwaran­tu­jemy ciągłość pracy z dzieckiem.

Żywie­niem Państwa pociech zaj­muje się pro­fesjon­alny cater­ing, speł­ni­a­jący rygo­rysty­czne wymogi w zakre­sie przepisów Stacji San­i­tarno – Epi­demi­o­log­icznej, a schemat posiłków przy­go­towywany jest przez diete­tyka dziecięcego i dos­tosowywany do indy­wid­u­al­nej diety każdego dziecka (jeśli zachodzi taka potrzeba, ze względów np alergicznych).

Dołożyliśmy wszel­kich starań, aby przed­szkole było bez­piecznym i przy­jaznym miejscem do nauki i beztros­kich zabaw Państwa pociech. Cała placówka jest mon­i­torowana. Wszys­tkie sale są duże i jasne, bogate w pomoce naukowe i dydak­ty­czne, instru­menty, meble są dos­tosowane do potrzeb i możli­wości dzieci. Łazienki dos­tosowane do wzrostu dzieci. Wszys­tko to sprawia, że pomieszczenia są proste w przemieszcza­niu się, wygodne i zapew­ni­ają bez­pieczeństwo. O czys­tość mikro­bi­o­log­iczną powi­etrza dba sys­tem IOXY, który zapew­nia nam ochronę prze­ci­w­bak­teryjną, jonizuje i fil­truje powi­etrze, usuwa­jąc efekty smogu. Przed­szkole dys­ponuje dwoma odręb­nymi, ogrod­zonymi pla­cami zabaw, tylko dla naszych podopiecznych, z bez­pieczną naw­ierzch­nią i wieloma dos­tosowanymi do wieku zabawkami. Codzi­en­nie w miarę sprzy­ja­jącej pogody i zważa­jąc na czys­tość powi­etrza, chodz­imy na eduka­cyjne wyprawy i korzys­tamy z możli­wości jakie daje przyle­ga­jący teren zewnętrzny.

Pracu­jemy od godziny 6:00 do godziny 17:30.

ZAPISY
prosimy o kon­takt telefoniczny!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zobacz też: Żłobek