PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Witamy nowy zespół naszych Przed­szko­laków w roku szkol­nym 20182019!!!

W związku z real­iza­cją zada­nia pub­licznego z zakresu wychowa­nia przed­szkol­nego „Zapewnie­nie dzieciom w wieku przed­szkol­nym zamieszkałym na tere­nie Gminy Wyry możli­wości korzys­ta­nia z wychowa­nia przed­szkol­nego Gmina Wyry powierza przed­szkolu real­iza­cję w/​w zada­nia pub­licznego i zobow­iązuje Przed­szkole TROSKLIWE MISIE do zapewnienia speł­ni­a­nia warunków określonych w art. 13 ust 6 ustawy z dnia 14 grud­nia 2016r. Prawo oświa­towe, a Przed­szkole przyj­muje zadanie do real­iza­cji” jest nam bardzo miło pow­itać Państwa w naszym gronie!!!

Wszys­tkie Państwa doku­menty już do nas trafiły, dzięku­jemy Przed­szkole Gminne za sprawne przeprowadze­nie rekrutacji!!

Zapraszamy Państwa do naszej placówki celem zaw­iera­nia umów na spra­wowanie opieki.
Nasze biuro jest dla Was czynne od poniedzi­ałku do piątki w godz­i­nach od 8 do 16-​ej.
Prz­erwę urlopową w pracy biura zaplanowal­iśmy na drugą połowę lipca, tj od 16 do 27 lipca br.

Już dzisiaj przed­staw­iamy Państwu har­mono­gram dzi­ałań przed pier­wszym dniem przedszkolnym

Na ogólne zebranie infor­ma­cyjne zapraszamy Rodz­iców 27 sierp­nia 2018 roku (poniedzi­ałek) o godzinie 17.00.

W środę, 29 sierp­nia, zaprosimy Państwa do nas z Dziećmi, na zapoz­nanie z placówką i wspólne zabawy. Podzie­limy dzieci na grupy. Będziemy się spo­tykać od godziny 9.00 w trzech blokach po 90 minut (I: 9.0010.30, II: 11.0012.30, III: 13.0014.30). Podział na grupy omówiony będzie na zebra­niu ogólnym.

W czwartek, 30 sierp­nia, zaprosimy już same dzieci, zaplanowal­iśmy akty­wności już bez rodz­iców. Powtórzymy godziny ze środy.

Dla usprawnienia kon­tak­tów z placówką, wprowadzamy aplikację dla Rodz­iców 4Parents
www​.4par​ents​.pl
proszę o akty­wowanie linków jak przyjdą na Waszą pocztę e-​mail!

Do zobaczenia!
Urszula Marcisz-​Piechnik, menager placówki