ŻŁOBEK

O nas…
Pier­wsza placówka Żłobka Troskliwe Misie rozpoczęła dzi­ałal­ność 1 wrześ­nia 2014 roku w Jankow­icach. Zapew­ni­amy opiekę dla dzieci w przedziale wiekowym od 20 tygodni do 3 lat. Dbamy o to, aby Wasze dzieci czuły się u nas bez­pieczne i szczęśliwe. Naszym głównym celem jest indy­wid­u­alne pode­jś­cie do roz­woju każdego wychowanka. Nad Waszymi pociechami nieustan­nie czuwa sym­pa­ty­czna i wysoce wyk­wal­i­fikowana kadra ped­a­gog­iczna, wyko­rzys­tu­jąca wszelkie tech­niki i metody sty­mu­lowa­nia roz­woju. Aby odpowied­nio zachę­cić twoje dziecko do per­son­al­nego i eduka­cyjnego roz­woju, nasi pro­fesjon­alni pedagodzy sto­sują unikalne pode­jś­cie ped­a­gog­iczne, które jest kom­bi­nacją walorów eduka­cyjnych, oraz atmos­fery wol­ności i zabawy zachę­ca­jącej do nauki. Wszys­tkie te dzi­ała­nia mają na celu wspieranie dziecka w doświad­cza­niu świata. Aby zapewnić maluszkom jak najlep­sze przy­go­towanie do dal­szych etapów życia, przy­go­towal­iśmy sze­roką gamę ciekawych zajęć. Oprócz stan­dar­d­owych, znanych więk­szości z nas zabaw muzyczno-​ruchowych, rymowanek, trady­cyjnych zabaw plas­ty­cznych, w naszym wach­larzu zna­j­duje się miejsce na zaję­cia ryt­miczne, reha­bil­i­ta­cyjne, korek­cyjne, wczesne wspieranie roz­woju mowy, oswa­janie z instru­men­tami. Wyży­wie­niem Państwa pociech zaj­muje się pro­fesjon­alny cater­ing, speł­ni­a­jący rygo­rysty­czne wymogi w zakre­sie przepisów Stacji San­i­tarno –Epi­demi­o­log­icznej, a schemat posiłków przy­go­towywany jest przez diete­tyka dziecięcego i dos­tosowywany do indy­wid­u­al­nej diety każdego dziecka (jeśli zachodzi taka potrzeba, ze względów np aler­gicznych). Dołożyliśmy wszel­kich starań, aby żłobek był bez­piecznym miejscem dla beztros­kich zabaw Państwa pociech. Nasze placówki posi­adają duże i jasne sale do zajęć, oraz pokoiki syp­i­al­ni­ane na czas odpoczynku. Meble są dos­tosowane do potrzeb i możli­wości dzieci, łazienki wyposażyliśmy w nisko umieszc­zone umy­walki, stop­nie do sedesów oraz noc­niki. Wszys­tko to sprawia, że pomieszczenia są proste w przemieszcza­niu się, wygodne i zapew­ni­ają bez­pieczeństwo. Z boku naszego żłobka, na zamknię­tym tere­nie, do dys­pozy­cji naszych podopiecznych jest plac zabaw z bez­pieczną naw­ierzch­nią i wieloma dos­tosowanymi do wieku zabawkami. Codzi­en­nie w miarę sprzy­ja­jącej pogody będziemy chodzić na spac­erki i korzys­tać z możli­wości jakie daje przyle­ga­jący teren zewnętrzny. Wychodząc naprze­ciw Państwa oczeki­wan­iom, jesteśmy gotowi opiekować się Waszymi maluszkami od godziny 6:00 do godziny 17:30.
Miejsca w placówce w Gostyni pow­stały dzięki dotacji z resor­towego pro­gramu MALUCH 2016. Jeśli Wasz Szkrab ukończył już 20 tydzień, a nie ma więcej niż 3 lata, to nasz Żłobek będzie dla niego ide­al­nym miejscem poz­nawa­nia otacza­jącego go świata.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!