Zapisy do Przedszkola

Rekru­tacja

Rekru­tację do Niepub­licznego Przed­szkola muzyczno-​językowego TROSKLIWE MISIE prowadz­imy na bieżąco, w miarę wol­nych miejsc.
Pracę z dziećmi zaczy­namy 1 wrześ­nia 2017r.

Miejsce w placówce rez­er­wuje zawar­cie umowy (do wglądu i pobra­nia poniżej) i wpłace­nie wpisowego.

Przy przyj­mowa­niu Dziecka pod opiekę, oczeku­jemy od Państwa kom­pletu dokumentów:

Umowa przed­szkole TROSKLIWE MISIE Gostyń 2017 2018
Deklaracja Rodz­iców PRZED­SZKOLE Gostyń
UPOWAŻNIE­NIE DO ODBIORU DZIECKA Przed­szkole Gostyń
Karta infor­ma­cyjna o Dziecku Przed­szkole Gostyń
Oświad­cze­nie UG