Dotacja dla dzieci żłobkowych będących mieszkańcami Gminy Wyry.

7 lat temu
Logo kolorowe WYRY

Real­iza­cja w 2017 roku zada­nia pub­licznego mającego na celu orga­ni­za­cję i zapewnie­nie opieki w żłobku nad 25 dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygod­nia życia do 3 lat, będą­cymi mieszkań­cami Gminy Wyry” jest współ­fi­nan­sowane z dotacji otrzy­manej z Gminy Wyry.