Dotacja dla dzieci żłobkowych będących mieszkańcami Łazisk.

7 lat temu
łaziska

Real­iza­cja od 2017 roku zada­nia pub­licznego mającego na celu orga­ni­za­cję i zapewnie­nie opieki w żłobku nad dziećmi w wieku od ukończenia pier­wszego roku życia do 3 lat, będą­cymi mieszkań­cami Gminy Łaziska jest współ­fi­nan­sowane z dotacji otrzy­manej z Urzędu Miasta Łaziska.