UBEZPIECZENIE

Podopiecznych w naszej placówce w roku szkol­nym 20192020 ubez­piecza WARTA.

Polisa grupowego ubez­pieczenia następstw nieszczęśli­wych wypad­ków dla placówek oświa­towych. Suma ubez­pieczenia 20 000 zł.

Polisa do wglądu w biurze placówki.

Szczegóły i dodatkowe infor­ma­cje: p. Bartłomiej Dyrda 32 212 80 20, ubezpieczenia.dyrda@gmail.com

Okres ubez­pieczenia: 01.09.201931.08.2020

Składka: 39

Ubez­piec­zone są wszys­tkie dzieci w placówce, chyba, że rodzic przed­stawi inną polisę ubez­pieczenia NW z którego korzysta dziecko.

Opłatę za ubez­piecze­nie na bieżący rok pobiera się przy zaw­iera­niu umowy.

Przy dopisy­wa­niu Dzieci płacimy za miesiące pozosta­jące do końca okresu obow­iązy­wa­nia polisy (przy polisie ze stawką 39 zł, miesięczny koszt 3,25 zł)

WARTA oferta TM 2019 2020

WARTA OWU Mlodziez szkolna i nauczy­ciele C3353 int