KARIERA

Poszuku­jemy kandy­datki do pracy

1. NAUCZY­CIEL w przedszkolu

Wyk­sz­tałce­nie kierunk­owe ped­a­gogika wczes­noszkolna i przed­szkolna
Dodatkowe atuty: panel językowy, umiejęt­ność gry na instru­men­cie, doświad­cze­nie w pracy z dziećmi (ale młodym chęt­nie damy szansę!)

Wyma­gania dodatkowe:
– wysoka kul­tura oso­bista
– umiejęt­ność pracy w zes­pole
– sum­i­en­ność i zaan­gażowanie
– odporność na stres
– cier­pli­wość
– komu­nikaty­wność
– mile widziana osoba niepaląca

OFER­U­JEMY pracę w młodym dynam­icznym zes­pole, świet­nie wyposażoną placówkę, pełny etat, możli­wość roz­woju zawodowego.

CV ze zdję­ciem prosimy przesyłać mailem troskliwemisiegostyn@poczta.fm

2. POŁOŻNA/​PIELĘGNIARKA praca w żłobku

Wyk­sz­tałce­nie: śred­nie medy­czne w zawodzie pielęgniarka/​położna, licenc­jat pielęgniarstwa/​położnictwa lub tytuł mag­is­tra pielęgniarstwa/​położnictwa oraz prawo wykony­wa­nia zawodu pielęg­niarki lub położnej na obszarze Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

Wyma­gania dodatkowe:
– wysoka kul­tura oso­bista
– umiejęt­ność pracy w zes­pole
– sum­i­en­ność i zaan­gażowanie
– odporność na stres
– cier­pli­wość
– komu­nikaty­wność
– mile widziana osoba niepaląca

Zakres obow­iązków: – stałe czuwanie na bez­pieczeńst­wem dzieci – stała współpraca z opieku­nami w zakre­sie opieki nad dzieck­iem – korzys­tanie z posi­adanej wiedzy i umiejęt­ności w celu zag­waran­towa­nia dzieciom właś­ci­wej opieki pielę­gna­cyjnej – obserwacja dzieci pod kątem roz­woju psy­chomo­to­rycznego i stanu zdrowia – wczesne reagowanie na niepoko­jące objawy ze strony zdrowia dziecka

OFER­U­JEMY pracę w młodym dynam­icznym zes­pole, świet­nie wyposażoną placówkę, pełny etat, możli­wość roz­woju zawodowego.

CV ze zdję­ciem prosimy przesyłać mailem troskliwemisiegostyn@poczta.fm

3. NAUCZY­CIEL WSPOM­GA­JĄCY w przedszkolu

Wyk­sz­tałce­nie kierunk­owe OLIGOFRENOPE­D­A­GOG
Dodatkowe atuty: panel językowy, umiejęt­ność gry na instru­men­cie, doświad­cze­nie w pracy z dziećmi

Wyma­gania dodatkowe:
– wysoka kul­tura oso­bista
– umiejęt­ność pracy w zes­pole
– sum­i­en­ność i zaan­gażowanie
– odporność na stres
– cier­pli­wość
– komu­nikaty­wność
– mile widziana osoba niepaląca

Zakres obow­iązków:
– wspieranie dziecka w bieżącej pracy pod­czas zajęć eduka­cyjnych adek­wat­nych do potrzeb wynika­ją­cych z niepełnosprawności
– prowadze­nie zajęć rewal­i­da­cyjnych lub spec­jal­isty­cznych
– wykony­wanie wielo­funkcyjnej oceny poziomu funkcjonowa­nia dziecka
– infor­mowanie nauczy­ciela w postę­pach i trud­noś­ci­ach w toku zajęć
– pomoc w dos­tosowa­niu do wyma­gań eduka­cyjnych
– opra­cowywanie, mody­fikacja i stosowanie IPET
– opieka nad dziećmi

OFER­U­JEMY pracę w młodym dynam­icznym zes­pole, świet­nie wyposażoną placówkę, pełny etat, możli­wość roz­woju zawodowego.

CV ze zdję­ciem prosimy przesyłać mailem troskliwemisiegostyn@poczta.fm