REKRUTACJA do PROJEKTU!

7 lat temu
REKRUTACJA do żłobka wersja mini 1

Koszty całkow­ity pobytu dziecka w placówce w cza­sie trwa­nia umowy współ­fi­nan­sowanej ze środ­ków UE, z pełnym wyży­wie­niem, ubez­piecze­niem grupowym oraz zaję­ci­ami dodatkowymi 450 zł/​miesiąc!

Szczegółowy opis pro­jektu: www​.troskliwe​-misie​.com​.pl/​p​l​/​s​t​r​o​n​a​/​24​/​p​r​o​j​e​k​t​-​w​s​p​o​l​f​i​n​a​n​s​o​w​a​n​y​-​z​e​-​s​r​o​d​k​o​w​-​u​n​i​-​e​u​r​o​p​e​j​skiej