Dla Rodziców PP

UWAGA RODZ­ICE PRZED­SZKOLNI skierowani z przed­szkola gmin­nego na rok szkolny 20212022

Zapraszamy Rodz­iców NOWYCH DZIECI w przed­szkolu na zasadach pub­licznych, na zebranie informacyjne

w ŚRODĘ 25.08, o godzinie 16.30.

W CZWARTEK 26.08 zaplanowal­iśmy dla dzieci (bez rodz­iców) zwiedzanie przed­szkola i zabawy integracyjne.

Zapraszamy na godz­inę 10.00.Prosimy aby dzieci miały ze sobą buty zmi­enne. O 11.30 zapraszamy po odbiór dzieci.

Od środy 1 wrześ­nia, jesteśmy do Waszej dys­pozy­cji w pełnym wymi­arze czasu, tj od 6 do 17.00.

Na zebra­niu będziecie poproszeni o uzu­pełnie­nie doku­men­tacji. Proszę mieć ze sobą dowód oso­bisty i pesel dziecka.

Dla usprawnienia kon­tak­tów z placówką, korzys­tamy z aplikacji dla Rodz­iców LiveKid proszę o akty­wowanie linków jak przyjdą na Waszą pocztę e-​mail!

Zapraszamy jed­nego z Rodz­iców.
Obow­iązują: dezyn­fekcja rąk przy wejś­ciu do placówki, maseczki i dys­tans na sali.

Do zobaczenia!!